http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  25-01-2016 | 12:19
data ostatniej modyfikacji:  19-01-2017 | 14:40
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016. 25.01.2016

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania w zakresie wspierania
                                     i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

I.                 Rodzaj zadania  i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

Zadanie – Popularyzacja piłki nożnej wśród dorosłych w mieście i gminie Osiek – zadanie obejmuje szkolenie i współzawodnictwo dorosłych, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz bieżące utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania : 50 000,00 zł.

II.          Zasady przyznawania dotacji.

1.      W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz inne uprawnione podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

2.      Dotacja będzie przekazywana transzami na wskazany rachunek bankowy po podpisaniu umowy.

3.      Dotacja będzie podlegać szczegółowemu rozliczeniu finansowemu
i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

III.             Termin i warunki realizacji zadania.

1.      Realizacja w/w zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2016 r.

2.      Warunkiem zlecenia zadania oraz przyznania dotacji na jego realizację jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.

IV.             Termin składania ofert.

1.      Oferty konkursowe należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, pokój nr 103, w godzinach pracy urzędu.

2.      Termin składania ofert upływa 11.02.2016 r. (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się jej data wpływu  do Urzędu).

3.      Ofertę należy składać na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

4.      Do oferty należy załączyć aktualny odpis  z rejestru lub odpowiednio wyciąg
z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
i umocowanie osób  go reprezentujących (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni rok oraz statut.

5.      Formularze, na których należy składać  oferty dostępne są na stronie www.bip.osiek.iap.pl.

V.                Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1.      Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

2.      Rozpatrywane będą wyłącznie ofert kompletne i prawidłowo sporządzone, złożone w terminie i na określonym druku.

3.      Przy rozpatrywaniu ofert  ocenie podlegać będzie:

1)      możliwość realizacji zadania przez oferenta;

2)      przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)      proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie;

4)      planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym  świadczenie wolontariuszy
i prace społeczne członków organizacji;

5)      analiza i ocena realizacji zleconych zadań  publicznych w latach poprzednich przy uwzględnieniu rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

4.      Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Osiek.

5.      Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z dokumentacją  konkursu i oceną Komisji Konkursowej.

VI.             Informacja o wysokości środków przeznaczonych w roku 2015 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przeznaczono 50 000,00 zł.


Wzór oferty na realizację zadania publicznego: wzór.doc

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska