http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  25-01-2016 | 15:15
data ostatniej modyfikacji:  25-01-2016 | 15:15
autor dokumentu: Ewa Ostrowska
Zapytanie cenowe 25.01.2016

 Osiek dn. 25.01.2016r.

KB.6140.1.2016.E.O.

 

 

 ZAPYTANIE CENOWE

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn.

 „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt”.

  Wartość zamówienia poniżej 30 tysięcy EURO

 

I.  Zamawiający:

 Gmina Osiek, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek

 NIP 866-16-23-883

 II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt.”

Na przedmiotową usługę składają się w szczególności:

1) odławianie bądź przejęcie, z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych

w obrębie miasta i gminy Osiek, bezdomnych zwierząt oraz transport do schroniska dla zwierząt, prowadzonego przez Wykonawcę;

2) objęcie opieką  odłowionych bądź przejętych  bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek w schronisku dla zwierząt, poprzez zapewnienie:

a)  wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia i wieku zwierzęcia oraz stałego dostępu do

     wody pitnej,

b) pomieszczenia chroniącego przejęte zwierzęta przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi  z dostępem do światła dziennego, o rozmiarach umożliwiającym swobodną zmianę pozycji ciała, spełniającego wszelkie standardy budowlane i sanitarno-epidemiologiczne, utrzymywanego na bieżąco we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym,

c) niezbędnej opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadku zwierząt chorych oraz przeprowadzenia szczepień ochronnych, odrobaczenia, odpchlenia oraz zabiegów sterylizacji i kastracji, w przypadku zwierząt, których stan zdrowia, nie stanowi przeciwwskazań do przeprowadzenia niniejszych zabiegów;

d) stałej dziennej dawki ruchu, poprzez wyprowadzanie na spacery bądź udostępnienie wybiegu dla zwierząt;

2. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przejętych z terenu gminy Osiek  oraz przekazywanie zwierząt nowym właścicielom na podstawie pisemnego potwierdzenia przekazania zwierzęcia, podpisanego przez nowego właściciela oraz przedstawiciela Wykonawcy; w przypadku braku możliwości zapewnienia nowych właścicieli (adopcji) dla zwierząt, przejętych z terenu gminy Osiek schronisko zobowiązane jest do  dożywotniej opieki nad zwierzętami.

4. Przeprowadzania usypiania ślepych miotów, w przypadku odłowienia i przejęcia z terenu gminy Osiek suk szczennych.

5. Zamawiający nie ponosi opłat za próbę odłowienia zwierzęcia, zakończoną niepowodzeniem.

6. Odławianie bądź przejęcie bezdomnych zwierząt transport i przekazanie ich do schroniska następować będzie z częstotliwością i w ilości zależnej od potrzeb ( planowane do 8 sztuk)

7. Wykonawca podczas realizacji umowy jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt  i ustawy z dnia 11 marca 2004r. O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 III. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:                                                 

1. Posiadają uprawnienia do prowadzenia schroniska dla zwierząt, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

2. Dysponują atestowanymi urządzeniami i środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt, nie stwarzającymi zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani nie zadającymi im cierpienia.

3. Dysponują przynajmniej jednym środkiem transportu odpowiednim do przewozu zwierząt oraz zapewniającym bezpieczeństwo i zapobiegającym zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt.

4. Zapewniają gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej odłowionym zwierzętom przez lekarza weterynarii.

5. Dysponują odpowiednio przeszkolonym personelem,

6. Posiadają umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych lub ich części przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwierząt i ich części lub zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

     Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poświadczone przez siebie za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów na potwierdzenie spełniania powyższych warunków   przy podpisaniu umowy  oraz  okazać oryginały tych dokumentów do wglądu na żądanie Zamawiającego.

  III. Okres realizacji zamówienia:

     Umowa zostanie zawarta na okres od dnia uchwalenia w 2016 roku ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiek” do dnia uchwalenia  w 2017 roku  ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiek”.

IV. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza:  kryterium - cena 100 % .

V.  Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć  faksem na nr (015) 867-12- 32 lub e-mailem: umig.osiek@pro.onet.pl w  terminie do dnia 27 stycznia 2016 roku do godz. 12.00 z dopiskiem Oferta na  „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osiek wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt”

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

 VI.  Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza:  kryterium - cena 100 % .

VII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

 VIII.  Osoby uprawnione do kontaktu ze strony zamawiającego :

 1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- Piotr Świerk – kierownik  Referatu Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa tel. 15 867 12 03 wew. 128

 - Ewa Ostrowska - inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej , Budownictwa i Rolnictwa tel. 15 867 12 03 wew. 122.

 Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

 Rafał Łysiak


ZAPYTANIE CENOWE.pdfFORMULARZ  OFERTY.doc


 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska