http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  20-11-2019 | 11:33
data ostatniej modyfikacji:  20-11-2019 | 11:41
autor dokumentu: Mariola Grygiel
Ogłoszenie 20.11.2019

Osiek, dnia  20 listopada 2019r.

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Osiek poniżej wymienionych:

Lp.

Położenie nieruchomości

Numer ewidencyjny

Powierzchnia w ha

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

brutto zł

 

Wadium

10%  ceny wywoławczej w zł

Forma zbycia

1.

Pliskowola

1420

0,26 ha

KI1A/00038234/0

4800,00 zł

480,00zł

sprzedaż

2.

Pliskowola

1446

0,46 ha

KI1A/00038234/0

8400,00zł

840,00zł

sprzedaż

3.

Suchowola

12

0,32ha

KI1A/00021931/4

6450,00zł

645,00zł

sprzedaż

4.

Osiek Obr 02

1350

0,1558 ha

KI1A/00043051/1

2800,00zł

280,00zł

sprzedaż


II przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości odbędzie się dnia 23 grudnia 2019r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Osiek,   28-221 Osiek, ul. Rynek 1,  pokój 102 (sala narad)

Każda nieruchomość sprzedawana będzie odrębnie.

1.      PRZEDMIOT PRZETARGU:

a)     Przedmiotem przetargu są:

- nieruchomość  położona w miejscowości Pliskowola stanowiąca własność Gminy Osiek oznaczona w ewidencji gruntów jako  działka numer 1420 o powierzchni 0,26 ha, kształt działki regularny, teren płaski, grunt rolny nie uprawiany rolniczo, dostęp do drogi krajowej drogą wewnętrzną utwardzoną

- nieruchomość  położona w miejscowości Pliskowola stanowiąca własność Gminy Osiek oznaczona w ewidencji gruntów jako  działka numer 1446 o powierzchni 0,46 ha, kształt działki regularny, teren płaski, grunt rolny nie uprawiany rolniczo, dostęp do drogi krajowej drogą wewnętrzną utwardzoną

- nieruchomość  położona w miejscowości Suchowola stanowiąca własność Gminy Osiek oznaczona w ewidencji gruntów jako  działka numer 12 o powierzchni 0,32 ha, kształt działki regularny, teren płaski, grunt rolny nie uprawiany rolniczo zakrzaczony zadrzewiony, działka posiada dostęp do drogi;

- nieruchomość  położona w miejscowości Osiek Obr 02 stanowiąca własność Gminy Osiek oznaczona w ewidencji gruntów jako  działka numer 1350 o powierzchni 0,1558 ha, Kształt działki regularny, teren płaski. Grunt rolny nie uprawiany rolniczo, działka w międzywale w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego.

b)     Teren, na którym znajdują się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

c)      Nieruchomości nie posiadają obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

d)     Okazania granic nabytych nieruchomości nabywca może dokonać we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, Gmina Osiek nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

e)     Pierwszy przetarg na sprzedaż powyższej wymienionych nieruchomości odbył się dnia 16 września 2019r. o godzinie 900, zakończony został wynikiem negatywnym

f)       Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r.  poz. 2204 ze zm.), upłynął dnia 2 lipca 2019r., zgodnie z wywieszonym wykazem. 

2.      WARUNKI   PRZETARGU:

a)     W przypadku nieruchomości położonej w Pliskowoli oznaczonej numerem 1446 o powierzchni 0,46ha oraz nieruchomości położonej w Suchowoli oznaczonej numerem 12 o powierzchni 0,32ha - do  ich  sprzedaży  mają  zastosowanie    przepisy  ustawy  z  dnia  11  kwietnia  2003  r  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego /Dz.u z 2019r  poz.1362 z późn. zm/. Zgodnie z  przepisami  cytowanej  ustawy  nabywcą  nieruchomości  rolnej  może  być  wyłącznie  rolnik  indywidualny, chyba że  ustawa  stanowi  inaczej. Jeżeli  nabywana  nieruchomość  rolna  albo  jej  część ma  wejść  w skład  wspólności  majątkowej   małżeńskiej  wystarczające  jest, gdy  rolnikiem  indywidualnym jest jeden z  małżonków. Powierzchnia  nabywanej nieruchomości  rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład  gospodarstwa  rodzinnego  nabywcy nie może  przekraczać 300ha  użytków  rolnych  ustalonej  zgodnie  z  art. 5  ust. 2 i 3  ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa  się  osobę fizyczną będącą właścicielem użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna  powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca  kwalifikacje  rolnicze  oraz  co  najmniej  od  5  lat  zamieszkała  w  gminie  na  obszarze  której  jest  położona  jedna z  nieruchomości  rolnych  wchodzących  w  skład  gospodarstwa  rolnego i  prowadząca  przez ten  okres osobiście gospodarstwo.

W  przetargu  na sprzedaż nieruchomości położonej w Pliskowoli o nr ew. 1446 oraz położonej w Suchowoli  o nr ew. 12 może  wziąć  udział  osoba, która:

         - spełnia  warunki  określone  w  art. 6 ustawy  z  dnia  11  kwietnia  2003r o  kształtowaniu  ustroju  rolnego /Dz. U  z  2019 r poz.1362 z późn.zm) oraz  przedłoży  Komisji  przetargowej  przed  przeprowadzeniem  przetargu dokumenty potwierdzające  spełnienie  warunków  do  nabycia  nieruchomości  rolnej, o  której  mowa w art.7 cytowanej  wyżej  ustawy tj: zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały( jako dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa) oraz kserokopię dyplomu(studia także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej) przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu;

lub osoba, która:

        - nie jest rolnikiem indywidualnym, ale wówczas sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu  nieruchomości, z  wyjątkiem  przypadku, gdy nabywca  ustalony  w  wyniku  przetargu nabywa  nieruchomości  na  powiększenie  gospodarstwa  rodzinnego  jednak  do  powierzchni  nie  większej  niż  300 ha, a  nabywana  nieruchomość  rolna  jest  położona  w  gminie, w  której   ma  miejsce  zamieszkania  nabywca  lub  gminie  graniczącej  z    gminą.

b)     Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu  w pieniądzu (PLN), przez dokonanie przelewu na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Osieku - Bank NBS o/Osiek  Nr 34851700070070000003030006 w terminie do dnia 18 grudnia 2019r.( włącznie). 

c)      Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

d)     Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

e)     O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

f)       Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest, okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej.

g)     W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli o nabyciu nieruchomości z majątku odrębnego (własnego).

h)     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

i)       Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy nieruchomości do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Miasta i Gminy Osiek może odstąpić od zawarcia umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

j)       Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

k)     Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

l)       Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

m)   Zastrzega się możliwość odwołania przetargu  z uzasadnionej przyczyny.

 Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, tel. 015 867 12 03 wew.127. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, w miejscowości Osiek oraz opublikowane na stronie internetowej www.gmina-osiek.pl i stronie BIP http://bip.osiek.iap.pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

/-/  Rafał Łysiak

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska