http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  02-07-2012 | 09:43
data ostatniej modyfikacji:  02-07-2012 | 09:48
autor dokumentu: Ewa Ostrowska
obwieszczenie o ponownym podaniu do wiadomości o ocenie oddziaływ 02.07.2012

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
ul. Rynek 1, 28-221 Osiek
Osiek dn. 27.06.2012r.
 
B.R.III.7624/DŚ/7/2009
 
OBWIESZCZENIE
 
             Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)
 
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek 
 
ponownie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja2009 roku wpłynął wniosek Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki ,,Siarkopol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grzybowie, 28 – 200 Staszów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Wykonaniu przegrody ziemnej Jeziora Osieckiego oraz przełożeniu cieku od Pliskowoli w związku z planowaną eksploatacją złoża siarki w miejscowości Osiek i Mikołajów, gmina Osiek”.
            Mając na uwadze, że postanowieniem znak:B.R.III.7624/DŚ/7/2009 z dnia 21.08.2009r. Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie ( pismo znak: SE V - 4470/39/09 z dnia 16.07.2009r.)   oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ( postanowienie z dnia 30.07.2009r. znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-102/09/mw) nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Wykonaniu przegrody ziemnej Jeziora Osieckiego oraz przełożeniu cieku od Pliskowoli w związku z planowaną eksploatacją złoża siarki w miejscowości Osiek i Mikołajów, gmina Osiek”
 
przystąpiono ponownie do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko w związku z ponownym uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko
 
            Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.
 
           Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w tym z wnioskiem o wydanie decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy ( w tym z ponownie uzupełnionym raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie i postanowienieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 02.07.2012 roku do 24.07.2012 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1,  pok. 208 w godzinach od 7.30- 15.30 ( poniedziałek, środa, czwartek i piątek ) od 8.00 do 16.00 we wtorki.
 
            Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy w Osieku przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Wykonaniu przegrody ziemnej Jeziora Osieckiego oraz przełożeniu cieku od Pliskowoli w związku z planowaną eksploatacją złoża siarki w miejscowości Osiek i Mikołajów, gmina Osiek”.
 Nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, zatem nie zostało przeprowadzone postępowanie w tym zakresie.
 
                                               
 
                                                                                                         
                                                                                                                         Z up.Burmistrza Miasta i Gminy
                                                                                                                                      Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
                                                                                                                                                           i Ochrony Środowiska
                                                                                                                                                              mgr Grzegorz Nowak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska