http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  04-09-2012 | 15:28
data ostatniej modyfikacji:  04-09-2012 | 15:30
autor dokumentu: Ewa Ostrowska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 04.09.2012

 

Osiek dn.03.09.2012r.
B.R.III.7624/DŚ/7/2009
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4   ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 10 § 1, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami )  
                                           Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku
zawiadamia, że na wniosek Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki ,,Siarkopol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grzybowie, 28 - 200 Staszów
w dniu 03.09.2012r. wydał decyzję znak: B.R.III.7624/DŚ/7/2009
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na.:
,,Wykonaniu przegrody ziemnej Jeziora Osieckiego oraz przełożeniu cieku od Pliskowoli w związku z planowaną eksploatacją złoża siarki w miejscowości Osiek i Mikołajów, gmina Osiek”.
            Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, po upływie 14 - dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie w/w decyzji.
            Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Osieku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania
( np. użytkownik wieczysty ). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania, w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek1, pok. nr 208 w godzinach od 7.30 - 15.30 (poniedziałek , środa, czwartek, i piątek) od 8.00 do 16.00 we wtorki
                                                                                    
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska