http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  26-02-2013 | 08:21
data ostatniej modyfikacji:  26-02-2013 | 08:21
autor dokumentu: Krakowiak Marta
Otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania w zakresie powszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013 26.02.2013

 

 
Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
 
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
 
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
Zadanie - Popularyzacja piłki nożnej wśród dorosłych w mieście i gminie Osiek – zadanie obejmuje szkolenie i współzawodnictwo dorosłych, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz utrzymanie stadionu miejskiego.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 50 000,00 zł
II. Zasady przyznawania dotacji
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe nie działające  w celu osiągnięcia zysku oraz inne uprawnione podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).           
2. Dotacja będzie przekazywana transzami na wskazany rachunek bankowy po podpisaniu umowy.
3. Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja w/w zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 r.
2. Warunkiem zlecenia zadania oraz przyznania dotacji na jego realizację jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
IV. Termin składania ofert
1. Oferty konkursowe należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, pokój nr 103, w godzinach pracy urzędu.
2. Termin składania ofert upływa 19.03.2013 r. ( w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się jej data wpływu do Urzędu).
3. Ofertę należy składać na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania   z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
4. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących(ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), sprawozdanie merytoryczne i finansowe ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni rok oraz statut.
5. Druki, na których należy składać oferty dostępne są na stronie www.bip.osiek.iap.pl
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1. Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo sporządzone, złożone  w terminie i na określonym druku.
3. Przy rozpatrywaniu ofert ocenie podlegać będzie:
1) możliwość realizacji zadania przez oferenta;
2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu  rzeczowego zadania;
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie;
4) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i prace społeczne członków organizacji;
5) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich przy uwzględnieniu rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
4. Oceny oferty dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.
5. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z dokumentacją konkursu i oceną Komisji Konkursowej.
VI. Informacja o wysokości środków przeznaczonych w roku 2012 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu:
Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 r. przeznaczono 60 000,00 zł
 

 
 

 
 
 
 
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska