http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  21-03-2013 | 12:50
data ostatniej modyfikacji:  21-03-2013 | 12:50
autor dokumentu: Ostrowska Ewa
Obwieszczenie o "Budowie instalacji pastylkowania siarki w Kopalni Siarki Osiek zlokalizowanej na zabudowie przemysłowej w Kopalni Siarki Osiek” 21.03.2013

 

                                                                                                                         Osiek dn.19.03.2013r.
 
K.O.6220.1.2013.K2
 
                      OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 oraz art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
                                             Burmistrz Miasta i Gminy Osiek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lutego 2013 roku wpłynął wniosek Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki ,,Siarkopol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grzybowie, 28 – 200 Staszów uzupełniony w dniu 06.03.2013 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie instalacji pastylkowania siarki w Kopalni Siarki ,,Osiek” zlokalizowanej na zabudowie przemysłowej w Kopalni Siarki ,,Osiek” na działkach nr ew. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 145 i 146 położonych w obrębie miejscowości Trzcianka oraz na działkach nr ew. 551,552 i 553 położonych w obrębie miejscowości Mikołajów, gmina Osiek. Mając na uwadze, że planowana ,, Budowa instalacji pastylkowania siarki w Kopalni Siarki ,,Osiek” zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (wnioskiem o wydanie decyzji oraz raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) oraz możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 21.03.2013 roku do 12.04.2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1,  pok. 208 w godzinach od 7.30- 15.30 ( poniedziałek, środa, czwartek i piątek ) od 8.00 do 16.00 we wtorki.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy w Osieku przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie instalacji pastylkowania siarki w Kopalni Siarki ,,Osiek” zlokalizowanej na zabudowie przemysłowej w Kopalni Siarki ,,Osiek”. 
Nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, zatem nie zostało przeprowadzone postępowanie w tym zakresie.
 
                                               
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska