http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  02-04-2013 | 12:56
data ostatniej modyfikacji:  02-04-2013 | 12:56
autor dokumentu: Ostrowska Ewa
Ogłoszenie dot. składania ofert na zadnie pn: ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2013 roku”. 02.04.2013

 

Osiek dn. 02.04.2013r.

KO.6230.2.2013.K2


ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:


,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2013 roku”.


Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro.


 1. Zamawiający:

  Gmina Osiek

  ul. Rynek 1

  28-221 Osiek

  NIP 866-16-23-883

   

 2. Opis przedmiotu zamówienia.

   

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków i posesji położonych na terenie Gminy Osiek.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  a) demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 37 Mg

  b) pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach w ilości 84 Mg.

   

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia w przypadku gdy właściciele nieruchomości nie wystąpią do Burmistrza Miasta i Gminy z wnioskiem o dofinansowanie ww. prac, odstąpią od wykonywania prac lub Gmina Osiek nie otrzyma dotacji na ten cel.


 

III.Wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:


1.Posiadanie uprawnienia do wykonywania okreslonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.Posiadanie aktualnej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

3.Posiadanie aktualnej decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest .

4.Posiadanie aktualnej umowy ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych w Dobrowie 8 , gm. Tuczępy.

   

   

   

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 31.10. 2013 roku.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

   


Oferent powinien przedłożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.


Oferta powinna:

a) być opatrzona pieczęcią firmową,

b) posiadać datę sporządzenia,

c)zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, NIP,

d)być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.


VI. Miejsce oraz termin składania oferty.


 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.04.2013r. do godz. 14.00 faxem na nr 15 867 12 32, e-mailem na adres: umig.osiek@pro.onet.pl , osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28- 221 Osiek z dopiskiem Oferta na ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2013 roku”.

 2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 11.04.2013r.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

   

VII. Ocena ofert.


Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


      1. Cena - 100%.

 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.bip.osiek.iap.pl


IX. Dodatkowe Informacje.


Dodatkowych informacji udziela:


Ewa Ostrowska, tel. 15 867 12 03 wew. 128


X. Załączniki.


 1. Wzór formularza ofertowego.
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

na ,,Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

z terenu Gminy Osiek w 2013 roku”.Ja/My niżej podpisani

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy, NIP, REGON)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

........................................................................................

(adres, telefon, fax)odpowiadając na zaproszenie dotyczące składania ofert na wykonanie usługi jaką jest:

,,Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2013 roku” zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 26.03.2013 r., oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Lp.

Usługa

Cena brutto za

1 Mg

Cena netto za

1 Mg

Wartość podatku Vat


1.


Demontaż pokryć dachowych, pakowanie,załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów

2.


Pakowanie,załadunek, transport i unieszkoddliwienie odpadów


1. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, przyjmujemy warunki w nim zawarte i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

4.Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności określonej w zamówieniu.(kserokopia zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej.

5. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia.

6.  6. Posiadamy aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest/lub aktualną umowę z firmą posiadającą takie zezwolenie (kopie zezwolenia dołączamy do oferty).

7.  7. Posiadamy ważną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (kopię decyzji dołączamy do oferty).

8    8. Posiadamy aktualna umowę ze składowiskiem lub zezwolenie na składowanie odpadów niebezpiecznych (kopia w załączeniu).

9.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

10.Oświadczamy, iż sytuacja finansowa Dostawcy/Wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia.

11. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

…………………………………………………………………………..

/Pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

…………………………………………………..

       /miejscowość i data/


««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska