http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  16-04-2013 | 13:28
data ostatniej modyfikacji:  16-04-2013 | 13:28
autor dokumentu: Skwarzec Małgorzata
Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2013 16.04.2013

 

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234.poz. 1536 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
 
ogłasza
otwarty konkurs na realizację niżej wymienionych zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2013
 
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.
Zadanie z zakresu pomocy społecznej, polegające na świadczeniu na rzecz osób wymienionych w art. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182) usług socjalnych, mających na celu nieodpłatne dostarczanie żywności dla ludzi ubogich.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 4.000,00 zł   .
II. Zasady przyznawania dotacji              
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz inne uprawnione podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. 
zm.)             
2.Dotacja będzie przekazywana na wskazany rachunek bankowy po realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 31.12.2013 r.         
3. Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja ww. zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r.             
2. Warunkiem zlecenia zadania oraz przyznania dotacji na jego realizację jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.        
IV. Termin składania ofert         
1. Ofertę konkursową należy złożyć do dnia10 maja 2013 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Osiek, ul. Rynek 1.  
2. Ofertę należy składać na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25.                                                                                                                                                                                                                    
3. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok oraz statut.    
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty 
1. Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.        
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo sporządzone, złożone w terminie i na określonym druku.
3. Przy rozpatrywaniu ofert ocenie podlegać będzie:    
1) możliwość realizacji zadania przez oferenta;
2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
4. Oceny oferty dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.           5. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Osiek po zapoznaniu się z dokumentacją konkursu i oceną Komisji Konkursowej.
VI. Informacja o wysokości środków przeznaczonych w 2012 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
W 2012 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 4.000,00 zł.

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska