http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  16-05-2013 | 08:11
data ostatniej modyfikacji:  16-05-2013 | 09:11
autor dokumentu: Nowak Grzegorz
Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek n 16.05.2013

 

Konsultacje dot. projektu uchwały
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Osiek na 2013 rok 
 
 
Osiek, dn. 16.05.2013r. 
 
 
INFORMACJA 
 
            Na podstawie uchwały Nr XXXIX/264/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96 poz.873 z późn.zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek na 2013 rok.
            Pisemne opinie należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku w terminie do dnia    31 maja 2013r.
            Projekt Uchwały zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Osieku oraz wyłożono do wglądu w pokoju nr 208 Urzędu Miasta i Gminy w Osieku.
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
                                                                                  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
                                                                               i Ochrony Środowiska
                                                                                  mgr Grzegorz Nowak
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska