http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  26-06-2013 | 07:37
data ostatniej modyfikacji:  26-06-2013 | 07:37
autor dokumentu: Glica Grażyna
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa odcinaka linni energetycznej w Niekrasowie 26.06.2013

 

Osiek, dnia 26.06.2013r.  
BR.6733.4.2013.B2
 
OBWIESZCZENIE
 
 
         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., Nr 647 ) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia   3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
 
zawiadamiam  i podaję do publicznej wiadomości
że dnia 19.06.2013r.została wydana decyzja znak: BR.6733.4.2013.B2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa odcinka linii elektroenergetycznej nn 0,4kV na linię dwu-napięciową, budowa słupowej stacji transformatorowej Sn/nn, przebudowa i budowa odcinka linii elektroenergetycznej nn 0,4kV, przebudowa i budowa przyłącza energetycznego nn oraz posadowienie złącza kablowo-pomiarowego na działkach nr ew. 504/1, 505/1, 506, 507/1, 124, 531, 125, 126, 127, 817, 818, 819/1, 128, 129/2, 129/1, 820, 118, 130, 131, 132, 90/5, 123, 133, 134, 135, 136, 77, 76/1, 75, 137, 138, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 147, 148, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 42, 43, 41, 40, 39, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 i 170 w Niekrasowie gm. Osiek
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku pok. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie, z podaniem daty i numeru decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w terminie 14 dni od daty jej obwieszczenia.
 
Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 kpa po upływie czternastu dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji.
 
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do ww. nieruchomości oraz nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji.
 
Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe
Obwieszczenie zamieszczono  w dniu  26.06.2013r.
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska