http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  07-10-2013 | 09:20
data ostatniej modyfikacji:  07-10-2013 | 09:20
autor dokumentu: Glica Grażyna
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa zespołu rurociągów zasilających pole górnicze Kopalni Siarki "Osiek” 07.10.2013

 

Osiek, dnia 07.10.2013r.  
BR.6733.8.2013.B2
 
OBWIESZCZENIE
 
 
         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., Nr 647 ) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
 
zawiadamiam  i podaję do publicznej wiadomości
że dnia 30.09.2013r.została wydana decyzja znak: BR.6733.8.2013.B2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa zespołu rurociągów zasilających pole górnicze Kopalni Siarki ,, Osiek” na działkach nr ew.  513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 271, 576, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 525, 526, 527, 528, 529, 548, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 374, 373/3, 372/3, 382, 370, 369/1, 369/2, 368, 367/1, 367/2, 366, 365/1, 364, 363, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346/2, 346/3, 345, 344, 342, 341/2, 341/5, 61, 62, 63, 47, 14, 15 i 16 w miejscowości Mikołajów oraz na działkach nr ew. 96, 97, 138/2, 139, 140, 141, 142,143, 144/1 położonych w miejscowości Trzcianka.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku pok. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie, z podaniem daty i numeru decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w terminie 14 dni od daty jej obwieszczenia.
 
Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 kpa po upływie czternastu dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji.
 
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do ww. nieruchomości oraz nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji.
 
Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe
Obwieszczenie zamieszczono  w dniu  07.10.2013r.
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska