http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  21-10-2013 | 11:20
data ostatniej modyfikacji:  21-10-2013 | 11:20
autor dokumentu: Glica Grażyna
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji: "wykonanie przegrody ziemnej Jeziora Osieckiego ..." 21.10.2013

 

Osiek, dnia 21.10.2013r. 
BR.6733.6.2013.B2
 
OBWIESZCZENIE
 
 
         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., Nr 647 ) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia   3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
 
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że dnia 18.10.2013r. została wydana decyzja znak: BR.6733.6.2013.B2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: wykonanie przegrody ziemnej Jeziora Osieckiego oraz przełożenie cieku od Pliskowoli w związku z planowaną eksploatacją złoża siarki w miejscowości Osiek na działkach nr ew.: 1120, 1121, 1124, 1125, 1126, 1127/1, 1127/2, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135,1136,1137,1138,1139, 1140, 1261 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1271, 1272, 1275, 1278, 1281/1, 1281/2, 1281/3, 1283/2, 1283/3, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1291, 1292, 1294, 1295, 1297/1, 1298, 1300/1, 1301, 1303/1, 1304, 1306/1, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1309/1, 1309/2, 1309/3, 1310/1, 1310/2, 1312/1, 1312/2, 1313,1315, 1316, 1318,1319, 1321, 1322, 1323, 1324, 1363,1283/1 1364, 1400, 1401, 1402, i 1408 i w miejscowości Mikołajów na działkach nr ew. 174, 175, 176, 178/1, 178/2 gm. Osiek
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku pok. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie, z podaniem daty i numeru decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w terminie 14 dni od daty jej obwieszczenia.
 
Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 kpa po upływie czternastu dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji.
 
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do ww. nieruchomości oraz nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji.
 
Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe
Obwieszczenie zamieszczono w dniu 21.10.2013r.
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska