http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  19-01-2012 | 09:07
data ostatniej modyfikacji:  25-02-2020 | 12:23
Ogłoszenie 14.08.2019
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Osieku Obr 02   więcej »»»
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 12.08.2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   więcej »»»
Zaproszenie do skłdania ofert dot. ustalenie wartości rynkowej budowli położonych na terenie Miasta i Gminy Osiek. 08.08.2019
Zaproszenie do skłdania ofert dot. ustalenie wartości rynkowej budowli położonych na terenie Miasta i Gminy Osiek.   więcej »»»
Ostrzeżenie meteorologiczne 07.08.2019 BURZE Z GRADEM 07.08.2019
Ostrzeżenie meteorologiczne 07.08.2019 BURZE Z GRADEM   więcej »»»
Trening systemów alarmownia 31.07.2019
Trening systemów alarmownia   więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek znak : KB.6720.1.2018.MN 19.07.2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniach od 26 lipca do 27 sierpnia 2019 roku.   więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: KB.6733.2.2019.MN 12.07.2019
W dniu 09.07.2019r.. zostało wszczęte na żądanie PGE Dystrybucja S.A z/s w Lublinie ul. Garbarska 21a Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8 , Rejon Energetyczny Staszów, ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów działającego przez pełnomocnika Pana Stanisława Buczyńskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa 1szt stacji SN/nN 15/04kV; linii kablowej SN-15kV oraz wymiana 2szt słupów n/N oraz rozcięć w linii napowietrznej n/N” na działkach położonych w miejscowości Niekrasów oznaczonych nr ew. 6 oraz na działkach położonych w miejscowości Ossala oznaczonych nr ew. 965, 964, 966/1, 944, 943, 942, 941/2, 941/1, 937/1, 1241/3, 909/6   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6733.1.2019.MN 07.06.2019
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości że dnia 7 czerwca 2019 roku została wydana decyzja znak : KB.6733.1.2019.MN o umorzeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa rezerwowego kolektora wody technologicznej DN200 na pole górnicze" na działkach położonych w miejscowości Mikołajów gm. Osiek.   więcej »»»
Ogłoszenie 30.05.2019
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki numer ewidencyjny 3107/3 położonej w Osieku Obr 01   więcej »»»
INFORMACJA 28.05.2019
INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH WYSTĄPIENIEM NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO DESZCZ NAWALNY I POWÓDŹ NA TERENIE GMINY OSIEK   więcej »»»
Informacja 17.05.2019
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   więcej »»»
Informacja 17.05.2019
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   więcej »»»
Informacja 17.05.2019
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym   więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: KB.6733.1.2019.MN 15.05.2019
zawiadamiam że w dniu 08.05.2019r. zostało wszczęte postępowanie na żądanie Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" z siedzibą w Grzybowie działającego przez pełnomocnika Pana Mieczysława Barszcz, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:" Budowa rezerwowego kolektora wody technologicznej DN200 na pole górnicze"   więcej »»»
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi 30.04.2019
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6220.4.2018.E.O 15.04.2019
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek podaje do publicznej wiadomości , że wydał decyzję znak : KB.6220.4.2018.E.O. z dnia 12.04.2019r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : " Budowa rezerwowego kolektora wody technologicznej DN 200 na pole górnicze".   więcej »»»
Informacja 12.04.2019
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym   więcej »»»
Informacja 12.04.2019
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   więcej »»»
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak : KB.6220.3.2018.E.O 11.04.2019
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję znak : KB.6220.3.2018.E.O z dnia 11.04.2019r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: " Budowa przepustu pod drogą krajową 79 i rurociągu technologicznego przedmagistralnego za drogą krajową nr 79"   więcej »»»
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 08.04.2019
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług socjalnych mających na celu nieodpłatne dostarczanie żywności   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska