http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2002 - 2006
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2006 - 2010
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2010 - 2014
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2014 - 2018
RADA MIEJSKA W OSIEKU 2018-2023
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSIEK
SKARBNIK MIASTA I GMINY OSIEK
Skarbnik Miasta i Gminy Osiek
Zadania Skarbnika Miasta i Gminy Osiek
SEKRETARZ MIASTA I GMINY W OSIEKU
MIASTO OSIEK I SOŁECTWA
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Przewodniczący zarządu Miasta Osiek
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
Zadania Skarbnika Miasta i Gminy Osiek 
SKARBNIK MIASTA I GMINY OSIEK
 
data publikacji:  13-07-2005 | 11:22
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:11


 

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 

1)     wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków
w zakresie rachunkowości,

2)     kierowanie pracą Referatu Finansowo-Księgowego,

3)     nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,

4)    kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych
i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

5)     współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

6)    współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

7)    wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i upoważnień Burmistrza,

8)    prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie
z obowiązującymi
przepisami, polegające na :

- zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, archiwowaniu
i kontroli dokumentów

- bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu sprawozdawczości finansowej

- nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez pracowników Referatu Finansowo - Księgowego, jak również jednostek nie bilansujących samodzielnie,

9) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie
z obowiązującymi zasadami,

10) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,

11) kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych,

12) opracowywanie zakładowego planu kont, obiegu dokumentów,

13) zasady przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

14) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,

15) opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych
z wykonania budżetu i ich analiz.


 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska