http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
Polityka wewnętrzna
Polityka zagraniczna
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Polityka wewnętrzna 
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
 
data publikacji:  15-03-2011 | 13:15
data ostatniej modyfikacji:  26-01-2012 | 10:09
ostatnio modyfikowal: osiek osiek
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Osiek

Uchwała Nr XLVIII/255/2006

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 31 sierpnia 2006r.

 

w sprawie uchwalenia zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osiek

 

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.12 ust.1 i art.27  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Osieku postanawia:

 

§ 1

Uchwala zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Osiek, uchwalonego uchwałą Nr XVII(117)2000 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2000r.

 

§ 2

1. Zmiana studium obejmuje następujące załączniki do niniejszej uchwały:

  1) Załącznik Nr 1 stanowiący tekst studium;

  2) Załącznik Nr 2 –  rysunek w skali 1:25 000  pn. ,,uwarunkowania – stan użytkowania terenu’’;

  3) Załącznik Nr 3 – rysunek w skali 1:25 000 pn. ,,kierunki polityki przestrzennej”;

  4) Załącznik Nr 4 – rysunek w skali 1:25 000 pn. ,,kierunki – infrastruktura techniczna’’

2.  Załączniki określone w ust.1 zastępują wszystkie załączniki określone w § 2 uchwały powołanej w §1.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII(255 )2006

Rady Miejskiej w Osieku

       z dnia 31 sierpnia 2006r.

 

 

Rada Miejska w Osieku podjęła Uchwałę Nr XVII/108/2004 z dnia 10.03.2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Miasta i Gminy Osiek uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Osieku Nr XVII/117/2000 z dnia 28.11.2000r.

w celu dostosowania studium do aktualnych potrzeb Miasta i Gminy Osiek oraz aktualnych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zmiany uwzględniają między innymi : 

1)       powiększenie terenów pod  budownictwo mieszkaniowe i usługowe;

2)       powiększenie terenów pod zalesienie;

3)       aktualizację lokalizacji projektowanych inwestycji.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717),  sporządzono dokumentację planistyczną oraz projekt zmian do studium.  Po wyłożeniu projektu zmian do studium do publicznego wglądu, nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca przyjętych rozwiązań w projekcie studium.

Dlatego na podstawie  art. 12 ust.1 w związku z  art. 27  w/w ustawy, przedłożono niniejsze zmiany do uchwalenia Radzie Miejskiej.

 

 


 

Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_Miasta_i_Gminy_Osiek.pdf (472.80 Kb)

 

 


 

Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_Miasta_i_Gminy_Osiek.jpg (13.30 Mb)


 

 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska