http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
Polityka wewnętrzna
Polityka zagraniczna
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
Polityka wewnętrzna 
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
 
data publikacji:  16-01-2012 | 10:14
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:12
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi ... za 2011 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010, Dz. U. Nr 234, poz. 1536) na rok 2011   więcej »»»

Uchwała Nr XLI/276/10

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Osiek, którego częścią jest Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Osiek   więcej »»»

Program współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

   więcej »»»

Miejsko – Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.

   więcej »»»

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA OSIEK

Uchwała i Regulamin   więcej »»»

Stategia Rozwoju Miasta i Gminy Osiek

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Osiek do 2010(12) roku.   więcej »»»

Porozumienie w sprawie ZPORR - edukacja

   więcej »»»

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną M i G Osiek na lata 2006-2013

   więcej »»»

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych M i G Osiek na lata 2006-2013

   więcej »»»

Plan gospodarki odpadami

   więcej »»»

Program Ochrony Środowiska

   więcej »»»

Plan Rozwoju Lokalnego

   więcej »»»

Wieloletni Program Inwestycyjny

   więcej »»»

Program współpracy MiG Osiek z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY OSIEK Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2006    więcej »»»

Plany prac stałych Komisji Rady Miejskiej w Osieku na 2005 rok

Zatwierdzenie przedłożonych planów pracy przez stałe Komisje Rady Miejskiej w Osieku na 2005 rok.   więcej »»»

Miejsko – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

Miejsko – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 - PLAN i UCHWAŁA    więcej »»»

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012   więcej »»»

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy 0siek na lata 2012-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy 0siek na lata 2012-2025   więcej »»»

Program współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi...na 2012 rok

Program współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012   więcej »»»

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Osiek

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Osiek   więcej »»»

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie    więcej »»»

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Osiek

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Osiek   więcej »»»

Plan Zagodpodarowania Przestrzennego Miasta Osiek

Plan Zagodpodarowania Przestrzennego Miasta Osiek   więcej »»»

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Uchwała Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011   więcej »»»

Określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej    więcej »»»

 
1 | 2
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska