http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  29-10-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  29-10-2010 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  29-10-2010
Uchwała Nr XLI/279/10 29.10.2010
 

Uchwała Nr XLI/279/10

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 29 października 2010 roku


w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 pkt 1, art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm.),


po rozpatrzeniu ponownej skargi Pana Marka Figacza


Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:


§1


Uznaje za bezzasadną ponowną skargę Marka Figacza z dnia 16 września 2010 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Osiek podtrzymując swoje stanowisko zawarte w Uchwale Nr XL/269/10 z dnia 16 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.


§2


Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi skarżącego i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/279/10

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 29 października 2010 roku


w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.


    W dniu 20 lipca 2010 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Osieku, przekazana według właściwości przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, skarga Pana Marka Figacza z dnia 7 lipca 2010 r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w przedmiocie przewlekłego załatwiania spraw dotyczących zalewania działek nr ewid. 2169 i 2284 stanowiących własność Pana Marka Figacza. Skarga, po jej rozpatrzeniu, Uchwałą Nr XL/269/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy, uznana została za bezzasadną, co przedstawiono w uzasadnieniu do ww. uchwały.

W dniu 13 października 2010 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Osieku, przekazana według właściwości przez Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, skarga Pana Marka Figacza z dnia 16 września 2010 r., skierowana do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, w której skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności. Wszystkie okoliczności wskazane w skardze były rozpatrywane przez Radę Miejską w Osieku, co znalazło wyraz w Uchwale Nr XL/269/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy.

Zgodnie z art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

W związku z powyższym Rada Miejska w Osieku w całości podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko zawarte w Uchwale Nr XL/269/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy.


««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska