http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  29-10-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  29-10-2010 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  29-10-2010
Uchwała Nr XLI/276/10 29.10.2010

Uchwała Nr XLI/276/10

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 29.10.2010 roku

 

 

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Osiek, którego  częścią jest Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Osiek.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U.z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zmianami )  Rada Miejska w Osieku, uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Osiek, którego częścią jest Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Osiek, o treści jak w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr XXIV(138 ) 2004 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta i gminy Osiek, którego integralną częścią jest Plan gospodarki odpadami dla gminy Osiek.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLI/276/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29.10.2010r.w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Osiek, którego częścią jest Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Osiek.

 

 

Zgodnie z art.  17 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza gminny program ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Osiek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w Staszowie Uchwałą Nr 18/10 z dnia 25 marca 2010 roku. 

Zgodnie z art. 14 ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz.U z 2007 roku Nr 39, poz. 251 ze zmianami ) projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Osiek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w Staszowie Uchwałą Nr 18/10 z dnia 25 marca 2010 roku oraz przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą  Nr 2447/10 z dnia 5 marca 2010 roku.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) dla w/w projektów została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko i przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

         Projekt  Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Osiek oraz projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Osiek wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 09.07.2010r. znak: RDOŚ- 26-WPN.II-0713-141/10/mk oraz przez  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach pismami z dnia 16.07.2010r. znak: SE.V-4410/153/GK/10 i SE.V4410/154/GK/10.

         Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska gminny program ochrony środowiska uchwala rada gminy.

 


POS_Osiek.pdf (496.08 Kb)

PGO-Osiek.pdf (535.03 Kb)


««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska