http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  29-10-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  29-10-2010 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  29-10-2010
Uchwała Nr XLI/277/10 29.10.2010

Uchwała Nr XLI/277/10

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 29.10.2010r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pliskowola na lata 2010-2017”, „Planu Odnowy Miejscowości Osiek na lata 2010-2017”, „Planu Odnowy Miejscowości Ossala na lata 2010-2017”, „Planu Odnowy Miejscowości Tursko Wielkie na lata 2010-2017”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.), Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza:

1.      „ Plan Odnowy Miejscowości Pliskowola na lata 2010-2017”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2.      „ Plan Odnowy Miejscowości Osiek na lata 2010-2017”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3.      „ Plan Odnowy Miejscowości Ossala na lata 2010-2017”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4.      „Plan Odnowy Miejscowości Tursko Wielkie na lata 2010-2017”, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLI/277/10
Rady Miejskiej w Osieku

 

Odnowa wsi jest procesem kształtowania warunków życia na obszarach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest lokalna społeczność. Celem tego procesu jest podnoszenie standardu życia i jego jakości przy zachowaniu tożsamości wsi, jej kultury materialnej i duchowej oraz walorów przyrodniczych.

Plany Odnowy Miejscowości zostały przyjęte w poszczególnych miejscowościach na Zebraniach Wiejskich. Plany zostały wypracowane przy wsparciu grupy ludzi zainteresowanych podjęciem działań na rzecz swojej „małej Ojczyzny”.

Zatwierdzenie Planów przez Radę Miejską jest niezbędne przy ubieganiu się o zewnętrzne wsparcie finansowe na rzecz działań w danej miejscowości, zwłaszcza z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Podstawowym elementem tego działania jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych
i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturalną i przyrodniczą. Odnowa powinna również dostosować wieś do wymogów społeczności lokalnej, jak i całego społeczeństwa. Odnowa wsi to przede wszystkim proces uaktywniania podstawowego zasobu, jakim dysponuje wieś, czyli zaangażowania mieszkańców, mobilizacja ich sił i wszystkich innych dostępnych zasobów.

 


POM_Osiek.pdf (649.02 Kb)

POM_Ossala.pdf (1.28 Mb)

POM_Pliskowola.pdf (1.48 Mb)

POM_Tursko_Wielkie.pdf (1.39 Mb)


««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska