http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  16-09-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  16-09-2010 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  16-09-2010
Uchwała Nr XL/271/10 16.09.2010

Uchwała Nr XL/271/10

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 16 września 2010r.

(INTENCYJNA)

 

w sprawie podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Osiek z przeznaczeniem na przebudowę ciągu komunikacyjnego ul. MB Sulisławskiej z ul. Grabowiec Południowy w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz Uchwała Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”  Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Przyjmuje się zobowiązanie do podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie w budżecie Gminy Osiek na 2011r. środków finansowych w wysokości  1 121,5 tyś. zł. (słownie: jeden milion sto dwadzieścia jeden tysiące pięćset złotych) z przeznaczeniem na przebudowę ciągu komunikacyjnego ul. MB Sulisławskiej z ul. Grabowiec Południowy o wartości  2 243 tyś zł. w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały XL/271/10
 Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 16 września 2010r.

 

w sprawie podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Osiek z przeznaczeniem na przebudowę ciągu komunikacyjnego ul. MB Sulisławskiej z ul. Grabowiec Południowy w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

 

            W ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” istnieje możliwość przekazania środków finansowych na realizację zadań związanych z budową i przebudową dróg.  Jednym z warunków przyjęcia wniosku do rozpatrzenia jest przedstawienie przez Gminę uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję.

 

            Uchwałę intencyjną w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycje realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w 2011 roku podejmuje się w związku z przebudową ciągu komunikacyjnego ul. MB Sulisławskiej z ul. Grabowiec Południowy o wartości 2 243 tyś zł. (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych).

            Realizacja powyższa inwestycji wiąże się z możliwością pozyskania zewnętrznych środków finansowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych całkowitej wartości zadania.

 

            Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska