http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  16-09-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  16-09-2010 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  16-09-2010
Uchwała Nr XL/270/10 16.09.2010

Uchwała Nr XL/270/10

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 16 września 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego .

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c i art.58 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z  2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm/ oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz.1240 z póżn. zm) w związku z § 4  uchwały Nr XL/265/10 Rady Miejskiej w 0sieku  z dnia  16 września   2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek  na 2010 rok uchwala się , co następuje:

 

§ 1.

 

Gmina 0siek zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 500.000  zł / słownie: pięćset tysięcy  złotych / na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie :

- wydatków bieżących w kwocie 386.000 zł,

- zadania inwestycyjnego pn: przebudowa drogi dojazdowej do pól w 0sieku ul. Polna w kwocie 114.000 zł ujętego w  załączniku Nr 3 „Wydatki inwestycyjne roczne „ do uchwały Nr XL/265/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok.

 

 

§ 2.

 

1.Żródłem spłaty kredytu , o którym mowa w § 1 będą dochody własne osiągnięte w latach 2011, 2012, 2013,2014, 2015,2016,2017,2018 .

2.Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2018.

3.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco .

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/270/10 Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 16 września  2010 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki bieżące

 

 

 

Kredyt długoterminowy  w wysokości 500.000 zł zostanie wykorzystany na sfinansowanie zadań bieżących w kwocie 386.000  zł i zadań inwestycyjnych w kwocie 114.000 zł.

Kredyt powyższy zostanie  zaciągnięty  po otrzymaniu z Regionalnej Izby 0brachunkowej opinii o możliwości kredytowania. W przypadku negatywnej opinii kredyt nie zostanie zaciągnięty .

Wobec powyższego uchwalono jak w sentencji uchwały .

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska