http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  16-09-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  16-09-2010 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  16-09-2010
Uchwała Nr XL/269/10 16.09.2010
 

Uchwała Nr XL/269/10

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 16 września 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 § 3 i art. 238 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:
§1


Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana Marka Figacza z dnia 7 lipca 2010 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w przedmiocie przewlekłego załatwiania spraw dotyczących zalewania działek nr ewid. 2169 i 2284 stanowiących własność Pana Marka Figacza, Rada Miejska w Osieku uznaje skargę za bezzasadną .


§2


Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/269/10

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy.


W dniu 20 lipca 2010 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Osieku, przesłana według właściwości przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego skarga Pana Marka Figacza
z dnia 7 lipca 2010 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w przedmiocie przewlekłego załatwiania spraw dotyczących zalewania działek nr ewid. 2169 i 2284 stanowiących własność Pana Marka Figacza. Skarżący zarzuca Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek brak szybkiego rozpatrzenia swoich pism adresowanych do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku oraz innych instytucji tj. pisma z dnia 8 czerwca 2010 r. skierowanego do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, pisma z dnia 5 lutego 2010 r. skierowanego do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku oraz pisma z dnia 15 czerwca 2010 r. skierowanego do Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Komisja Rewizyjna, działając w imieniu Rady Miejskiej w Osieku, na posiedzeniu
w dniu 7 września 2010 r. dokonała następujących ustaleń.

W dniu 17 czerwca 2010 r. wpłynęła do Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, przekazana przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z kompetencją, skarga Pana Marka Figacza z dnia 8 czerwca 2010 r., na którą skarżący otrzymał odpowiedź pismem z dnia 14 lipca 2010r. znak: B.R. III. 6218-I/3/2010 (zwrotne potwierdzenie odbioru pisma podpisane w dniu 19 lipca 2010 r. przez Marka Figacza). Z odpowiedzi na pismo wynika, że Urząd Miasta i Gminy w Osieku udzielił wyczerpującej odpowiedzi na zarzuty przedstawione
w przedmiotowym piśmie.

W odniesieniu do pisma Pana Marka Figacza z dnia 5 lutego 2010r. otrzymał on odpowiedź pismem z dnia 5 marca 2010 r. znak: B.R.V. 7040-II/1/10 (zwrotne potwierdzenie odbioru pisma podpisane w dniu 16 marca 2010 r. przez Janinę Wudyka).

W dniu 30 czerwca 2010 roku Burmistrz Miasta i Gminy Osiek otrzymał kolejne pismo Pani Janiny Wudyki - pełnomocnika Pana Marka Figacza z dnia 15 czerwca 2010r. przekazane według właściwości przez Starostwo Powiatowe w Staszowie celem rozpatrzenia. Pismem z dnia 15 lipca 2010r. znak: B.R. III. 6218-I/3/2010 skarżący otrzymał odpowiedź (zwrotne potwierdzenie odbioru pisma podpisane w dniu 19 lipca 2010 r. przez Marka Figacza).

Na wszystkie wymienione w skardze pisma Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiadał udzielając wyjaśnień, że zarzuty podnoszone w pismach są niezasadne.

W sprawie zalewania działki nr ewid. 2284 Burmistrz Miasta i Gminy Osiek podjął niezbędne czynności w celu poprawy przepływu wody opadowej do „wodzieniaka” wykonanego na działce sąsiedniej nr ewid. 2285. Poszerzenie przepustu pod drogą gminną oraz jego przedłużenie w działce nr ewid. 2285 umożliwiło odprowadzenie wód z pól od strony północnej drogi do „wodzieniaka”.

W sprawie działki nr ewid. 2169, na której zlokalizowana jest droga dojazdowa do pól toczyło się już od 2000 roku postępowanie administracyjne, gdyż skarżący zakłócił stosunki wodne na przedmiotowej działce poprzez zlikwidowanie istniejącego przepustu pod drogą dojazdową do pól, którym od lat przepływały wody z pól i wysięków. W związku z zakłóceniem przez Pana Marka Figacza stosunków wodnych na gruncie, decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 27.11.2000r. Znak: OS.7614/2/00 został Pan Marek Figacz zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego „wodzieniaka” poprzez odtworzenie przepustu pod drogą dojazdową do pól na działce oznaczonej nr ewid. 2169 w Suchowoli, w terminie do 15.12.2000r. Obecnie w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne w celu przywrócenia do stanu pierwotnego ww. przepustu.

Jak podnosi skarżący, pismo w sprawie zalewania działek wpłynęło również do Rady Miejskiej w Osieku przekazane według właściwości przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pismo Pana Marka Figacza z dnia 29 marca 2010 r. Rada Miejska w Osieku uznała jako wniosek w sprawie wykonania studzienki kanalizacji deszczowej do istniejącego przepustu pod drogą gminną w miejscowości Suchowola w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 2284 stanowiącej własność wnioskodawcy i Uchwałą Nr XXXVIII/256/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. przekazała według właściwości Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek. Wnioskodawca został zawiadomiony o przekazaniu wniosku pismem z dnia 7 lipca 2010r. znak: Or. III 0561/1/2010 (zwrotne potwierdzenie odbioru pisma podpisane w dniu 8 lipca 2010 r. przez Janinę Wudyka).

Rada Miejska w Osieku wielokrotnie rozpatrywała skargi Pana Marka Figacza dotyczące zalewania działek nr ewid. 2169 i 2284. Komisja Rewizyjna dokonała oględzin przedmiotowych działek w dniu 16 maja 2008 roku o czym skarżąca była poinformowana. Wszystkie skargi Pana Marka Figacza uchwałami Rady Miejskiej w Osieku zostały uznane za bezzasadne (Uchwała Nr XIV/88/2008 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 marca 2008 r., Uchwała Nr XVI/104/2008 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 maja 2008 r., Uchwała Nr XX/132/2008 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2008 r., Uchwała Nr XX/133/2008 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2008 r.).

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska