http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  16-09-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  16-09-2010 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  16-09-2010
Uchwała Nr XL/267/10 16.09.2010
 Uchwała Nr XL/267/10

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 16 września 2010 roku

w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz funduszu celowego PolicjiNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.13 ust. 4A pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji ( t.j z 2007 roku Dz. U Nr 43 poz. 277 z późn.zm ) Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje:

§1.

Przekazuje się kwotę 6.000 zł słownie.(sześć tysięcy złotych )z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w 0sieku za czas służby przekraczającej normę 40 godzinnego tygodnia służby.


§2.


1.Warunki przekazania i rozliczenia środków, o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte przez Burmistrza Miasta i Gminy 0siek z Komendantem Powiatowym Policji w Staszowie.

2.Porozumienie zostanie zawarte na okres od 18.09.2010 r. do 31.12.2010 r.


§3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaUzasadnienie

do uchwały Nr XL/267/10

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 16 września 2010 roku

w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz funduszu Policji.Stosownie do zapisów art.13 ust.4 a ustawy o policji Rada Miejska w 0sieku może przekazać środki finansowe na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w art.33 ust.2. Służby prewencyjne będą pełnione na terenie gminy 0siek w miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością. Kwota powyższa zabezpieczy 40 służb 8 godzinnych.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji uchwały


««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska