http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  16-09-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  16-09-2010 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  16-09-2010
Uchwała Nr XL/266/10 16.09.2010
 


Uchwała Nr XL/266/10
Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy 0siek i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności do których nie stosuje się przepisów ustawy -0rdynacja podatkowa 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm) oraz art.59 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm) Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje: 

§ 1. 1. 0kreśla się szczegółowe zasady i tryb umarzania , odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności o charakterze publiczno-prawnych przypadających Gminie 0siek lub jej jednostkom podległym. 

2. Przez wierzytelności pieniężne rozumie się należności wymagalne( zaległe) ,przysługujące z danego tytułu od jednego dłużnika będącego osobą fizyczną , prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej , zwanej dalej „dłużnikiem „, obejmujące należność główną i należności uboczne , ustalone na dzień umorzenia lub udzielenia innej ulgi , zwane dalej „należnościami”. 

3. Przez jednostki organizacyjne Gminy 0siek rozumie się jednostki budżetowe i samorządowe instytucje kultury. 

§ 2. 1. Należność może zostać umorzona w całości lub części, jeżeli: 

1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł , nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów; 

2) na skutek likwidacji, upadłości lub rozwiązania dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku , z którego można by egzekwować należność , a odpowiedzialność z tytułu zaciągniętych zobowiązań nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie ; 

3) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika; 

4) ciężkiej, długotrwałej choroby dłużnika lub jego bliskiego członka rodziny; 

5) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika , a w szczególności jego egzystencji; 

6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie ,że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

7) należność nie przekracza bądź jest równa wysokości kosztu jednego upomnienia opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przez wszczęciem egzekucji administracyjnej; 

8) umorzenie należności jest uzasadnione ważnym interesem publicznym. 

2. Umorzenie , w przypadkach określonych w ust.1 może nastąpić na wniosek lub z urzędu , jeżeli podstawy potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku lub znajdują się w posiadaniu organu uprawnionego. 

3. Umorzenie należności , za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić , gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników. 

4. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części należności. W takim przypadku poucza się dłużnika , iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części należności może skutkować odstąpieniem od umorzenia. 

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi –na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć na raty biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes wierzyciela. 

2. 0d należności , których termin zapłaty odroczono , lub rozłożono na raty , nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia doręczenia decyzji lub podpisania ugody , włącznie z tym dniem , do dnia upływu terminu zapłaty określonego w decyzji lub ugodzie. 

3. Jeżeli dłużnik: 

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie –należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności; 

2) nie spłaci którejkolwiek z rat – niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności. 

§ 4. 1. Do umarzania , odraczania terminu spłaty lub rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych uprawnieni są: 

1) kierownicy jednostek organizacyjnych , jeżeli kwota należności nie przekracza dwukrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłoszonego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w „Monitorze Polskim” obowiązującego na dzień 1 stycznia roku budżetowego , za wyłączeniem należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego , gdzie uprawnienia posiada Burmistrz Miasta i Gminy 0siek; 

2) Burmistrz Miasta i Gminy 0siek w odniesieniu do należności nie przekraczających pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia określonego w pkt.1 w roku podjęcia decyzji umorzeniowej; 

Burmistrz Miasta i Gminy 0siek może wyrazić zgodę na niedochodzenie należności , której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł; 

3) w pozostałych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy 0siek dokonuje umorzenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej w 0sieku właściwej do spraw budżetu. 

2. Do umarzania , odraczania terminu spłaty lub rozłożenia na raty należności publiczno-prawnych uprawniony jest Burmistrz Miasta i Gminy 0siek. 

3. 0rgan właściwy do umarzania , odraczania terminu płatności lub rozłożenia na raty należności określonych w ust. 1 i 2 jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych. 

§ 5. Umarzanie , odraczanie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności cywilno-prawnych następuje na podstawie ugody , natomiast o charakterze publiczno-prawnym w drodze decyzji administracyjnej. 

§ 6. 1. Ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających od przedsiębiorców , stanowiące pomoc publiczną , są pomocą de minimis , o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998)2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art.87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis( Dz. U.UE L z dnia 28 grudnia 2006 r) . 

2. Pomocy o której mowa w ust.1 udziela Burmistrz Miasta i Gminy 0siek. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr IV/20/2007 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy-0rdynacja podatkowa oraz ustalenie innych ulg w spłacaniu tych należności ( Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego Nr 88 poz.1359 ze zm). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/266/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia16 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Miasta i Gminy 0siek i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności do których nie stosuje się przepisów ustawy -0rdynacja podatkowa Uchylono uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy-0rdynacja podatkowa oraz ustalenie innych ulg w spłacaniu tych należności w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji uchwały. 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska