http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  16-09-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  16-09-2010 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  16-09-2010
Uchwała Nr XL/265/10 16.09.2010
 


Uchwała Nr XL/265/10
Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2010 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.211,art 212, art.235,art 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku Nr 157 poz.1240 ) Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok o kwotę 1.803.592 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok o kwotę 2.303.592 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.Pokryciem zwiększonych wydatków budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok w kwocie 500.000 zl są przychody pochodzące z zaciagnięcia kredytu par.952 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2b i Nr 2c do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/258/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku „ w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Zmienia się załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/258/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 „ w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 

3. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/258/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku „ w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 

4. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/258/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok pod nazwą „Dotacje celowe w 2010 roku „ w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 

5. Zmienia się załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIX/258/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok „ w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 

6. Zmienia się załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/258/10 /10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok pod nazwą „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych „ w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 

7. Zmienia się załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIX/258/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok pod nazwą „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” w brzmieniu ustalonym jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 4. W uchwale Nr XXXIX/258/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2010 rok uchyla się dotychczasową treść paragrafu 3 i w to miejsce wprowadza się nową treść o brzmieniu: 

1. Deficyt budżetu Miasta i Gminy Osiek w kwocie 5.476.074 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów w kwocie 5.115.000 zł, 

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 361.074 zł. 

2. Przychody budżetu w kwocie 6.196.074 zł, rozchody w wysokości 720.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10. 

§ 5. W uchwale Nr XXXIX/258/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2010 rok uchyla się dotychczasową treść paragrafu 4 i w to miejsce wprowadza się nową treść o brzmieniu: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.962.025 zł, w tym: kredyty i pożyczki i papiery wartościowe (emitowane) w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej w kwocie 1. 462.025 zł, 

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.115.000 zł, w tym: kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub funduszem Spójności Uni Europejskiej w kwocie 1.753.000 zł, 

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 720. 000 zł. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 


Zalacznik1.xls (11.00 Kb)

Zalacznik2a.xls (13.50 Kb)

Zalacznik2b.xls (20.00 Kb)

Zalacznik2c.xls (19.50 Kb)

Zalacznik3.xls (10.00 Kb)

Zalacznik4.xls (12.50 Kb)

Zalacznik5.xls (10.00 Kb)

Zalacznik6.xls (10.50 Kb)

Zalacznik7.xls (8.50 Kb)

Zalacznik8.xls (16.50 Kb)

Zalacznik9.xls (12.00 Kb)

Zalacznik10.xls (10.50 Kb)


««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska