http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  12-08-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  12-08-2010 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  12-08-2010
Uchwała Nr XXXIX/262/10 12.08.2010
 


Uchwała Nr XXXIX/262/10
Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji statutów jednostek pomocniczych z mieszkańcami gminy Osiek. 

Na podstawie art.5a oraz z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Osieku uchwala, co nastepuje: 

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami poszczególnych jednostek pomocniczych w gminie Osiek w sprawie ich statutów. 

2. Konsultacje statutu danej jednostki pomocniczej przeprowadza się wśród mieszkańców tej jednostki. 

§ 2. 1. Konsultacje polegać będą na zgłaszaniu pisemnych opinii oraz uwag do projektu statutu. 

2. Konsultacje trwają 14 dni od dnia udostępnienia projektu statutu do publicznego wglądu. 

3. Projekt statutu zostanie udostępniony poprzez: 

1) wyłożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, 

2) rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w poszczególnych jednostkach pomocniczych, 

3) ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Osiek. 

4. O terminie wyłożenia projektu statutu jednostki pomocniczej mieszkańcy zostaną powiadomieni przez Burmistrza Miasta i Gminy Osiek zarządzeniem podanym do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzedzie Miasta i Gminy w Osieku, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych jednostkach pomocniczych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Osieku. 

5. Uwagi i opinie w sprawie projektu statutu wnosi się na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w okresie ich udostępnienia do publicznego wglądu. 

6. Po zapoznaniu się z uwagami i opiniami odnośnie projektu statutu, Burmistrz Miasta i Gminy Osiek przedkłada Radzie Miejskiej w Osieku projekt statutu jednostki pomocniczej wraz z uzasadnieniem zawierającym jego stanowisko co do zgłoszonych uwag i opinii. 

§ 3. Każda zmiana statutu jednostki pomocniczej konsultowana jest w takim samym w trybie i na zasadach jak jego nadanie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska