http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  07-08-2012 | 13:56
data ostatniej modyfikacji:  13-08-2012 | 11:53
data wytworzenia dokumentu:  08-07-2012
autor dokumentu: Piotr Świerk
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczinym pn."Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Osiek w roku szkolnym 2012/2013". 07.08.2012

 

Osiek: Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimanzjum na terenie Gminy Osiek w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 170859 - 2012; data zamieszczenia: 07.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osiek , ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel.
015 8671203, faks 015 8671232.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osiek.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Osiek w roku
szkolnym 2012/2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Nazwa zadania: Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2012/2013. 3.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów (dowóz z miejsca zamieszkania do szkół i odwiezienie po zajęciach do miejsca zamieszkania) do placówek oświatowych na terenie gminy Osiek, w roku szkolnym 2012/2013, tj. od dnia 03.09.2012 r. do dnia 28.06.2013 r. na trasach niżej określonych. 3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części: - Część 1 - Dowóz uczniów z miejscowości Pliskowola Dowóz: Pliskowola - Suchowola - Osiek Parking przy Szkole: Przewidziana godzina odjazdu: 7:15 Liczba dzieci: 36 ilość kilometrów: 8,8 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Suchowola - Pliskowla Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 36 ilość kilometrów: 8,8 - Część 2 - Dowóz uczniów z miejscowości Mucharzew Dowóz: Mucharzew - Niekrasów - Strużki - Ossala Szkoła - Osiek Parking przy Szkole: Przewidziana godzina odjazdu: 7:00 Liczba dzieci: 46 ilość kilometrów: 21,1 Odwóz:
Parking przy szkole w Osieku - Ossala szkoła- Strużki - Niekrasów – Mucharzew Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 46 ilość kilometrów: 21,1 - Część 3 - Dowóz uczniów z miejscowości Ossala Lesisko Dowóz: Ossala Lesisko – Ossala szkoła - Matiaszów - Sworoń - Trzcianka - Ossala - Osiek Parking przy Szkole: Przewidziana
godzina odjazdu: 6:55 Liczba dzieci: 52 ilość kilometrów: 22 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Ossala szkoła - Trzcianka - Sworoń - Matiaszów - Ossala - Ossala Lesisko Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 52 ilość kilometrów: 22 - Część 4 - Dowóz uczniów z miejscowości Bukowa Dowóz: Bukowa - Grabowiec – Osiek Parking przy Szkole: Przewidziana godzina odjazdu: 7:10 Liczba dzieci: 42 ilość kilometrów: 7,3 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Grabowiec - Bukowa Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 42 ilość kilometrów: 7,3 - Część 5 - Dowóz uczniów z miejscowości Mucharzew Dowóz: Mucharzew - Niekrasów - Trzcianka - Ossala Szkoła Podstawowa Przewidziana godzina odjazdu: 7:20 Liczba dzieci: 40 ilość kilometrów: 9,6 Odwóz: Parking przy szkole w Ossali - StruŜki - Trzcianka - Sworoń - Niekrasów - Mucharzew Przewidziana godzina odjazdu: 12:15 Liczba dzieci: 46 ilość kilometrów: 15 - Część 6- Dowóz uczniów z miejscowości StruŜki Dowóz: StruŜki - Tursko Wielkie - Niekurza - Szwagrów - Ossala - Osiek Parking przy szkole Przewidziana godzina odjazdu: 7:00 Liczba dzieci: 40 ilość kilometrów: 21 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Ossala - Szwagrów - Niekurza - Tursko Wielkie - StruŜki Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 40 ilość kilometrów: 21 - Część 7 - Dowóz uczniów z miejscowości Kąty Dowóz: Kąty - Długołęka kaplica - Osiek ul. Polna - Osiek ul. Tarnobrzeska- Osiek ul. Sandomierska - Osiek parking przy szkole Przewidziana godzina odjazdu: 7:15 Liczba dzieci:
33 ilość kilometrów: 10,07 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Osiek ul. Sandomierska - Osiek ul. Polna - Osiek ul. Tarnobrzeska - Długołęka kaplica - Kąty Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 33 ilość kilometrów: 10,07 3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły. 3.5. Przedmiot
zamówienia musi być zrealizowany z największą starannością i w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia. 3.6. Nazwa i kod CPV - Wspólnego Słownika Zamówień: 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego; 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 3.7. Zakres świadczonych usług : 1) przewóz świadczony będzie kaŜdego dnia roboczego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii świątecznych, zimowych i letnich i dni wolnych od zajęć wynikających z organizacji roku szkolnego - oraz przerw świątecznych, w przypadku odpracowywania, zajęć w innym dniu, wolnym od zajęć, przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów, zgodnie z ustalonym rozkładem 2)Wykonawca zobowiązany jest: - świadczenia usługi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym,), spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do ich świadczenia, - utrzymać w należytym porządku i czystości autobus, - przestrzegać przepisy BHP i p poż, - oznaczyć autobus na czas przewozów, że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych, - zapewnienia w przypadku awarii pojazdu, transportu zastępczego spełniającego wymagania określone w SIWZ, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego zwiększenia liczby przewożonych uczniów, - zapewnienia wszystkim dzieciom przewożonym miejsc siedzących w autobusie, - zapewnienia ubezpieczenia OC i NW dla wszystkich przewożonych dzieci (pasażerów) a zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku, których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością przewoźnika, 3) Zamawiający ma prawo do kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego), 4) Dziecko powinno przebywać w podróży jak najkrócej, nie dłużej jednak niż 1 godzinę, 5) Przewoźnik rozeznał osobiście trasy przejazdu stanowiące przedmiot zamówienia, i przyjmuje je bez zastrzeżeń 6) W każdym autobusie ma znajdować się sprawny system łączności zewnętrznej (dopuszcza się posiadanie telefonów komórkowych) zapewniający kierowcy kontakt z przedstawicielem wykonawcy (kierownikiem ruchu, dyspozytorem).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:
03.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
III.2) ZALICZKI
· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1) Licencja na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób
· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2) Wykaz narzędzi - zał. Nr 2 do SIWZ potwierdzający, że Wykonawca dysponuje pojazdami dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP, przystosowane do przewozu odpowiedniej ilości osób (należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ważne badania techniczne oraz dowód rejestracyjny pojazdu),
· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 3) Wykaz osób - zał. Nr 3 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające odpowiednie uprawnienia do obsługi pojazdu samochodowego.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
· koncesję, zezwolenie lub licencję
· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ 2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. Nr 4 do SIWZ 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22.ust.1 ustawy - zał. Nr 5 do SIWZ 4. Podpisany wzór umowy zał. 6 do SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wprowadzenie zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. Potrzeba przeprowadzenia zmian może wynikać z następujących okoliczności: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły. Mogą nastąpić również zmiany dotyczące: a) zmian
regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki podatku VAT) b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, c) zmiany przez Wykonawcę formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego Wykonawcy, e) zakres rzeczowy określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy ulegnie zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub innych uzasadnionych okoliczności, f) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, g) Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli: pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu, h) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. warunki gruntowo - wodne będą inne niż w dokumentacji technicznej, gdy nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej, gdy wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające kontynuacje robót zgodnie z przyjęta technologią. 2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.osiek.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek tel.:(15) 867 12 03 fax: (15) 867 12 32.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 16.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-
221 Osiek pok. 103.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                                     

 


                                Odpowiedź do SIWZ           

                                          Modyfikacja SIWZ                  

                                                                              


 

 

 
Zalaczniki:
siwz_dowoz_uczniow_2012.pdf
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska