http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  16-08-2012 | 13:26
data ostatniej modyfikacji:  24-08-2012 | 13:44
autor dokumentu: Sala Barbara
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczinym pn."udzielenie i obsługę kredytu dla gminy 0siek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy 0siek i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" 16.08.2012

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Osiek: udzielenie i obsługę kredytu dla gminy 0siek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy 0siek i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Numer ogłoszenia: 176819 - 2012; data zamieszczenia: 16.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osiek , ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8671203, faks 015 8671232.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osiek.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie i obsługę kredytu dla gminy 0siek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy 0siek i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy 0siek z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy 0siek i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2. Założenia: 1) Wartość kredytu : 1.800.000,00 zł (słownie jeden milion osiemset tysięcy złotych ). 2) 0kres wykorzystania kredytu : od następnego dnia po podpisaniu umowy . 3) Udostępnienie kredytu : jednorazowo po podpisaniu umowy . 4) Karencja w spłacie kredytu do 28.01.2013 r. Karencji w spłacie odsetek nie przewiduje się . 5) Spłata odsetek będzie następować w okresach miesięcznych do 28 dnia każdego miesiąca . 6) Spłata kredytu : -28.01.2013 r. - 10.000,00 zł; -28.01.2014 r. - 10.000,00 zł; -28.01.2015 r.- 10.000,00 zł; -28.01.2016 r.- 10.000,00 zł; -28.01.2017 r.- 10.000,00 zł; -28.01.2018 r.- 10.000,00 zł; -rok 2019 - 150.000,00 zł ( do 28 każdego miesiąca po 12.500,00 zł ); -rok 2020 - 150.000,00 zł ( do 28 każdego miesiąca po 12.500,00 zł ); -rok 2021 - 150.000,00 zł ( do 28 każdego miesiąca po 12.500,00 zł ); -rok 2022 - 150.000,00 zł ( do 28 każdego miesiąca po 12.500,00 zł ); -rok 2023 - 380.000,00 zł -w miesiącach od stycznia do października do 28 każdego miesiąca po 31.000,00 zł; -w miesiącach od listopada do grudnia do 28 każdego miesiąca po 35.000,00 zł. -rok 2024 - 380.000,00 zł -w miesiącach od stycznia do października do 28 każdego miesiąca po 31.000,00 zł; -w miesiącach od listopada do grudnia do 28 każdego miesiąca po 35.000,00 zł. -rok 2025 - 380.000,00 zł -w miesiącach od stycznia do października do 28 każdego miesiąca po 31.000,00 zł; - w miesiącach od listopada do grudnia do 28 każdego miesiąca po 35.000,00 zł. 7) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne , oparte o stawkę WIBOR 1M oraz o marżę Wykonawcy , przeliczone na wartość w złotych polskich . 8) Marża Wykonawcy określona jest w % i jest stała w okresie kredytowania. 9) Odsetki mogą być naliczane tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu , przyjmując rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych występujących w danym w miesiącu oraz zakładając, że rok liczy 365 dni , ilość dni w roku przestępnym 366 dni. 10) Zamówienie niniejsze przewiduje wykorzystanie prawa opcji polegającego na możliwości nie wykorzystania w części lub w całości transzy kredytu, wcześniejszej spłaty na warunkach zawartych w ofercie . 3. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ i w ofercie . 4. Przewiduje się następujące formy zabezpieczenia kredytu : weksel in-blanco wraz z deklaracją wekslową 5. Kredyt przyznany Zamawiającemu musi być postawiony do dyspozycji Zamawiającemu w Banku Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 0ddzial 0siek Nr konta 88 8517 0007 0070 0000 0303 0004 6. Kod CPV: 66.11.30.00-5 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2025.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca wniesie wadium w wysokości 9000,00 zł przelewem na konto zamawiającego w NBS 0/0siek nr 34 8517 0007 0000 0303 0006 do 25.09.2012 roku .
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        4) zezwolenia właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        2) wykazu wykonanych usług : wykonania co najmniej 1 umowy na udzielenie kredytu w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia , o wartości co najmniej 1.500.000 zł, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączania dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie. Druk wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        3) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp (wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia , 2. muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 3. pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, 4. przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne , jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza , Zamawiający będzie żądał przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać , że : a każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz że brak jest podstaw do ich wykluczenia na podst.art.24 ust.1 ustawy pzp , b wspólnie muszą wykazać , że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia , potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , sytuacji ekonomicznej i finansowej . wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 3) podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 4) sporządzonego przez Wykonawcę projektu umowy zawierającego postanowienia opisane w rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia i rozdziale XV umowa 5) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika 6) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
j. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanego zwiększeniem wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych lub obniżeniem dochodów budżetu Zamawiającego wskutek załamania sytuacji gospodarczej. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu spłaty kredytu oraz zmniejszenie wysokości rat. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku przesunięcia terminu spłaty kredytu oprocentowanie będzie liczone według zasad określonych w ofercie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osiek.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Osiek ul. Rynek 1 28-221 Osiek tel. (15) 867 12 03 fax.: (15) 867 12 32.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

 
 

 
 

 
 
Zalaczniki:
zalacznik-nr1.pdf
zalacznik-nr-14.pdf
zalacznik-nr-15.pdf
zalacznik-nr-16.pdf
zalacznik-nr-17.pdf
zalacznik-nr-18.pdf
zalacznik-nr-19.pdf
zalacznik-nr-20.pdf
zalacznik-nr-21.pdf
zalacznik-nr-22.pdf
zalacznik-nr-23.pdf
zalacznik-nr-24.pdf
zalacznik-nr-25.pdf
zalacznik-nr-2.pdf
zalacznik-nr-3.pdf
zalacznik-nr-4.pdf
zalacznik-nr-5.pdf
zalacznik-nr-6.pdf
zalacznik-nr-7.pdf
zalacznik-nr-8.pdf
zalacznik-nr-9.pdf
zalacznik-nr-10.pdf
zalacznik-nr-11.pdf
zalacznik-nr-12.pdf
zalacznik-nr-13.pdf
zalacznik-nr-31.pdf
zalacznik-nr-32.pdf
zalacznik-nr-33.pdf
zalacznik-nr-34.pdf
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska