http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  07-09-2012 | 09:16
data ostatniej modyfikacji:  07-09-2012 | 09:16
autor dokumentu: Mariola Grygiel
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pliskowoli 07.09.2012

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

OGŁASZA

Szósty PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


 

na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Pliskowoli


 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr ew.

Powierzchnia

Cena wywoławcza

brutto

Wadium

5% ceny wywoławczej

1.

Pliskowola

931

2800m2

145 000,00 zł

7 250,00 zł


 

Przetarg odbędzie się dnia 11 października 2012r o godzinie 1100

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, pokój nr 202 (sala ślubów)


 

Pierwszy przetarg odbył sie w dn. 11.04.2011r., Drugi przetarg odbył się w dn. 12.08.2011r., Trzeci przetarg odbył się w dn. 20.10.2011r., Czwarty przetarg odbył się w dn.26.03.2012r., Piąty przetarg odbył się w dn.26.06.2012r.


 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  1. dowodu wniesienia wadium;

  2. dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw – w przypadku osób fizycznych;

  3. dowodu tożsamości i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu) - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

  4. aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.


 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Osieku - Bank NBS o/Osiek Nr 34851700070070 0000 0303 0006


 

Termin wniesienia wadium upływa dnia  05.10.2012 r.


 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.


 

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości

Nieruchomości w/w stanowią własność Gminy Osiek na podstawie urządzonej w Sądzie Rejonowym w Staszowie księgi wieczystej KW Nr KI1A/00038234/0.

1. Stan zagospodarowania:

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, gospodarczym, stodołą, budynkiem garażowym z 3 stanowiskami. Teren ogrodzony, zagospodarowany krzewami ozdobnymi. Dobra dostępność komunikacyjna z drogi asfaltowej powiatowej. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania działki budownictwo mieszkaniowe zagrodowe

2.Opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.


 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Dodatkowych informacji udziela Referat Budownictwa , Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa ul. Rynek 1, 28-221 Osiek , pok. 210, tel. 015 867 12 03 wew.122

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska