http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  26-09-2012 | 10:03
data ostatniej modyfikacji:  26-09-2012 | 10:03
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o wyniku przetragu niegraniczonego pn:" Remont drogi gminnej nr 4233046 Lipnik -Sworoń" 26.09.2012

 

Osiek, dnia 26.09.2012r.
BR.271.6.2012.B5
 
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o zamówienie publiczne pn.:
„Remont drogi gminnej nr 4233046 Lipnik -Sworoń od km 0+000
do km 0+600
 
 
            Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 4233046 Lipnik -Sworoń od km 0+000 do km 0+600
                                                                                                                                
Została wybrana oferta nr.: 6 – Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl, 28-200 Staszów, ul. Rakowska 33
za kwotę  89 172,23 zł. brutto za całość zadania
 
Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę zgodną z wymogami SIWZ,
 
W postępowaniu wpłynęło sześć ofert. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw (firm) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich siedziby i adresy oraz, dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów w kryteriów oceny i łączną liczę punktów uzyskanych przez Wykonawcę, a także informacje o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert.
Zbiorcze zestawienie ofert
 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena *
1.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28
109 210,68 zł. brutto
2.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – handlowo – Usługowe „Jawal” Sp. z o.o.
25-041 Kielce, ul. Kamienna nr 7
141 847,41 zł. brutto
3.
Marian Wojtas
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „DROKAM –PIASECZNO”
27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26
101 547,26 zł. brutto
4.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Ćmielowska 4
107 129,93 zł. brutto
5.
ROAD SYSTEM S.C.
Jacek Niedojadło, Rafał Czarnecki
33-100 Tarnów, ul. Żwirowa 16
79 779,64 zł. brutto
6.
Firma TransportowoBudowlano – Drogowa„DYLMEX” Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33,
28 – 200 Staszów
89 172 ,23 zł. brutto

 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
 

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %
Razem
Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert
1
81,66 x 3 = 272,88
244,98
-----------------------------
2.
62,87 x 3 = 188,61
188,61
-----------------------------
3.
87,82 x 3 = 263,46
263,46
---------------------------
4.
83,24 x 3 = 249,72
249,72
-----------------------------
5.
---------------------
-------
 
Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona
6.
100 x 3 = 300
300
------------------------------

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 08.10.2012r.
 
1.                  Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu z Postępowania następujących Wykonawców oraz odrzuceniu złożonych przez tych Wykonawców ofert przedstawiając poniżej uzasadnienie faktyczne i prawne podjętych decyzji:
Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 w Prawa zamówień publicznych Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcy: ROAD SYSTEM S.C. Jacek Niedojadło, Rafał Czarnecki, 33-100 Tarnów, ul. Żwirowa 16 zgodnie z art. 24 ust. 4 Prawa zamówień publicznych oferta Wykonawcy: ROAD SYSTEM S.C. Jacek Niedojadało, Rafał Czarnecki, 33-100 Tarnów, ul. Żwirowa 16 zostaje uznana za odrzuconą.
 
Uzasadnienie faktyczne:
Firma ROAD SYSTEM S.C. Jacek Niedojadło, Rafał Czarnecki, 33-100 Tarnów, ul. Żwirowa 16 nie złożyła w ofercie do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:
  1. Wykaz wykonanych minimum 3 robót budowlanych drogowych o wartości 100 000,00zł. brutto każda, z okresu 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem daty
    i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
    o podstawie do dysponowania tymi osobami.  
Mimo wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedłożył powyższych, brakujących dokumentów co skutkuje wykluczeniem z postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2.
 
 
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Prawa Zamówień Publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
 
 
 
Zatwierdził dnia: 26.09.2012r.
Włodzimierz Wawrzkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
 
 
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska