http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  11-10-2012 | 13:29
data ostatniej modyfikacji:  17-10-2012 | 09:45
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczinym pn "Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2012/2013" 11.10.2012

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Osiek: Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 217081 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osiek , ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8671203, faks 015 8671232.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osiek.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2012/2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS na sezon grzewczy 2012/2013 do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku i Oczyszczalni Ścieków w Osieku w ilości do 27 000 litr. CPV 09 13 51 00-5 - olej opałowy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
III.2) ZALICZKI
  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Koncesje na obrót paliwami ciekłymi
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
    • koncesję, zezwolenie lub licencję
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Prawidłowo wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 3. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty, lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osiek.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek pok. 210 tel.:(15) 867 12 03 fax: (15) 867 12 32.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek pok. 103.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

 
 

 
 
Gmina Osiek
Woj. Świętokrzyskie
 
Osiek dnia: 16.10.2012r.
 
Dotyczy wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Dostawę oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2012/2013
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010r. Nr 113 poz759 ze zm). Zamawiający informuje, ze w dniu 15. 10. 2012r. o godz.: 33:21 otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Poniżej zamieszczamy pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami:
 
Pytanie 1:
 
Zgodnie z art. 88 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym podstawą opodatkowania oleju napędowego grzewczego (oleju opałowego) jest ilość wyrażoną litrach w temperaturze + 15oC. W Państwa SIWZ oraz umowie nie ma informacji o rozliczeniu paliwa w temperaturze referencyjnej + 15oC.
W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie czy dostawa i rozliczenie będzie odbywało się w temperaturze rzeczywistej czy temperaturze referencyjnej + 15oC.
 
Odpowiedź na pytanie 1:
Podstawą do wystawienie faktury będzie odczyt z układu pomiarowego przy autocysternie.
 
 
Pytanie 2:
 
Prosimy o informację jaka będzie wielkość jednorazowej dostawy?
 
Odpowiedź na pytanie 2:
Przewidywane są dostawy jednorazowe (cząstkowe) do15 tyś litr. lub mniejsze.
 
 
Pytanie 3:
 
Czy przez zapis „dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS” należy rozumieć iż wskazują Państwo tylko jednego producenta.
 
Odpowiedź na pytanie 3:
Poprzez zapis „dostawa oleju opałowego typu EKOOTERM PLUS” nie należy rozumieć, że wskazany jest tylko jeden producent.
 
 
Pytanie 4:
 
Czy w sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca będzie mógł wstrzymać dostawę do momentu uregulowania poprzez Zamawiającego przeterminowanych zobowiązań wobec Wykonawcy?
Proponujemy zmianę zapisu § 3 projektu umowy na „Wykonawca ma Rawo do odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy”.
 
Odpowiedź na pytanie 4:
 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu § 3 projektu umowy.
 
 
  
 
Zatwierdził dnia 16.10.2012r.
Włodzimierz Wawrzkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

 
Gmina Osiek
Woj. Świętokrzyskie
 
Osiek dnia: 17.10.2012r.
 
Dotyczy wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Dostawę oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2012/2013
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010r. Nr 113 poz759 ze zm). Zamawiający informuje, ze w dniu 15. 10. 2012r. o godz.: 22:18 otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Poniżej zamieszczamy pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami:
 
Pytanie1:
Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)?
 
Odpowiedź na pytanie 1:
Przewidywane są dostawy jednorazowe (cząstkowe) do15 tyś litr. lub mniejsze.
 
Pytanie 2:
W jakich godzinach w ciągu doby będą mogły być realizowane dostawy?
 
Odpowiedź na pytanie 2:
Dostawy będą mogły być realizowane od godz.: 8:00 do 15:00.
 
Pytanie 3:
Jaka ilość oleju opałowego zostanie zamówiona w ramach pierwszej dostawy?
 
Odpowiedź na pytanie 3:
W ramach pierwszej dostawy przewiduje się dostawę oleju opałowego w ilości do 15 tyś. litr.
 
Pytanie 4:
W jakim terminie zostanie zrealizowana pierwsza dostawa?
 
Odpowiedź na pytanie 4:
Pierwsza dostawa zostanie zrealizowana w niedługim terminie po podpisaniu umowy.
 
Pytanie 5:
 Jakiej pojemności na olej opałowy znajdują się w placówkach objętych zamówieniem i jaki sposób rozładunku do nich paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie?
 
 
 
Odpowiedź na pytanie 5:
Posiadamy pojemniki pojedyncze o pojemności 2 tyś. litr a o łącznej pojemności 12 tyś. litr
i 4 tyś. litr.
Wymagany jest rozładunek przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.
 
 
Pytanie 6:
Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (dz. U. z 2009r. nr 3
poz. 11) podstawą opodatkowania oleju opałowego/oleju napędowego grzewczego jest jego ilość, wyrażona w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15oC. Prosimy więc o określenie czy podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego
w temperaturze referencyjnej 15oC zgodna z dowodem wydania z bazy paliw, czy dostarczona ilość oleju opałowego w temperaturze 15oC wg Państwa przyjęcia z uwzględnieniem normatywnych ubytków (np. wg wskazań zalegalizowane układu pomiarowego z kompensacją do 15oC przy autocysternie)?
 
Odpowiedź na pytanie 6:
Podstawą do wystawienie faktury będzie odczyt z układu pomiarowego przy autocysternie.
 
 
Pytanie 7:
Z uwagi na brak jednolitej definicji dni roboczych prosimy o wyjaśnienie jakie dni należy rozumieć pod tym wyrażeniem użytym treści wzoru umowy. Czy są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U nr 4 poz. 28 z póź. zm.)
 
Odpowiedź na pytanie 7:
Dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
Pytanie 8:
Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktury VAT w formie elektronicznej z godnie z artykułem 106 ust.10i11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.03.2011r. w sprawie przysłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U z 2011r. nr 68 poz. 360)?
 
Odpowiedź na pytanie 8: 
Zamawiający nie dopuszcza przekazywania faktur VAT w formie elektronicznej.
 
Pytanie 9:
Wnosimy o modyfikacje zapisów siwz tak aby Wykonawcy mogli zaoferować zarówno marże jak i upust od ceny producenta publikowanej na jego stronie internetowej, a nie tylko upust. Dystrybutorzy paliw płynnych posiadają różne warunki ich zakupu u producenta i ponoszą różne warunki realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszczając
w specyfikacji zaoferowanie tylko upustu od ceny producenta ograniczył tym samym udział w postępowaniu zainteresowanym Wykonawcom spełniającym warunki w udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz 1058), a nie mogącym ze względu na ponoszone koszty zaoferować upustu od ceny producenta. Takie ograniczenie jest nie zgodne z art. 7 ust. 1 art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. W myśl tych przepisów Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić zamówienie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a w przetargu nieograniczonym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie ofertę mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
 
Odpowiedź na pytanie 9: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji zapisów siwz na podane wyżej zagadnienie.
 
Pytanie 10:
 Czy w opisie Wykonawcy jako strony umowy znajdą się wszystkie wymagane informacje zgodnie z art. 206 Kodeksu spółek handlowych jeśli do realizacji zamówienia zostanie wybrana spółka.
 
Odpowiedź na pytanie 10:
 Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego.
 
Pytanie 11:
Od jakiej wartości umownej zamówienia będą liczone kary przewidziane w §6 projektu umowy, netto czy brutto? Wnosimy o doprecyzowanie tej kwestii.
 
Odpowiedź na pytanie 11:
Kary będą naliczane od wartości brutto.
 
Pytanie 12:
Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym warunkiem zakupu oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy tj. w wysokości 232 zł. od 1 000 litrów jest złożenie sprzedawcy oświadczenia, że nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów opałowych lub będzie sprzedawany z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia kwota należnej akcyzy wynosi 1822 zł. od 1 000 litrów oleju opałowego temperaturze referencyjnej 15oC.
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do projektu zapisów regulująca tą kwestię .
Proponujemy wprowadzenie poniższych zapisów:
 
1)      Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.
 
2)      Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń.
 
3)      Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub złożenia nieważnego oświadczenia , będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na wykonawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżona stawką podatku akcyzowego.       
 
Odpowiedź na pytanie 12:
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia nowych zapisów do projektu umowy.
  
 
 
 
Zatwierdził dnia 17.10.2012r.
Włodzimierz Wawrzkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
 

 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska