http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  23-10-2012 | 13:30
data ostatniej modyfikacji:  23-10-2012 | 13:31
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczinym pn "Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2012/2013" 23.10.2012

 

Osiek, dnia 23.10.2012r.
Gmina Osiek
Woj. Świętokrzyskie
 
BR.271.7.2012.B5
 
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o zamówienie publiczne pn.:
Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie
grzewczym 2012/2013
 
 
            Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.: Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2012/2013”
                                                                                                                                
Została wybrana oferta nr.: 1 – TERM-OIL Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7
za kwotę  3,87 zł. brutto za 1 litr oleju opałowego
 
Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę zgodną z wymogami SIWZ,
 
W postępowaniu wpłynęło sześć ofert. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw (firm) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich siedziby i adresy oraz, dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów w kryteriów oceny i łączną liczę punktów uzyskanych przez Wykonawcę, a także informacje o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert.
Zbiorcze zestawienie ofert
 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena *
1.
TERM-OIL Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7
 
3 ,87 zł. brutto
2.
PETROLIS Sp. z o.o.
26-700 Zwoleń
Ul. Władysława Jagiełły 10a/204
3,91 zł. brutto

 
 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
 

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %
Razem
Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert
1
100 x 3 = 300
300
----------------------------
2.
98,98 x 3 = 296,94
296,94
-----------------------------

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 31.10.2012r.
 
 
Zatwierdził dnia: 23.10.2012r.
Włodzimierz Wawrzkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
 
 
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska