http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  26-02-2013 | 08:36
data ostatniej modyfikacji:  26-02-2013 | 08:36
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczinym pn "Odbudowa drogi gminnej Ossala - Strużki" 26.02.2013

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Osiek: Odbudowa drogi gminnej Ossala - Strużki od km 0+000 do km 1+100 dł. 1100mb.
Numer ogłoszenia: 78518 - 2013; data zamieszczenia: 26.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osiek , ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8671203, faks 015 8671232.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osiek.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej Ossala - Strużki od km 0+000 do km 1+100 dł. 1100mb..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z odbudową drogi gminnej Ossala - Strużki na odcinku o długości 100mb. Zamówienia obejmuje wykonanie: 1.Roboty pomiarowe dla dróg w terenie pagórkowatym km 1,1 2. Wycinka krzaków średn. gęstości wraz z podcięciem gałęzi drzew i utylizacją 1100+100/*2=0,24 ha 3. Mechaniczne usunięcie w-wy humusu grub. do 15 cm z od wozem do 2km.300*3,8+800*3,3+4*8,05+12*3,3 +12*3,3= 3891,4 m2 4 Roboty ziemne mech. w gr. kat.II -IV w obrębie budowy z wbudowaniem i zagęszczeniem gruntu. 1100*2*0,5*0,1=110 m3 5.Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm z zagęszczeniem - 3891,4 m2 6. Podbudowa z kruszywa łamanego /31,5-63 mm w-wa dolna grub.14 cm/ /300*3,8+800*3,3+8,05*4+12*3,3+ 12*3,3/*0,14=544,8m3 /4-31,5 mm w-wa górna grub. 6 cm./ 300*3,7+800*3,2+7,95*4+12*3,2 +12*3,2/*0,06=226,7m3 Łącznie 20 cm po zagęszczeniu 771,5 m3 7. Warstwa dolna- profilująca z masy min.- asfaltowej w ilości średnio 100 kg/m2 /300*3,6+800*3,1+4*7,85+12*3,1 + 12*3,1/*0,1=366,6 t 8. W-wa ścieralna z masy min.-asf. KR1 o grub. 4 cm 300*3,5+800*3+4,75*4+12*3 + 12*3= 3553 m2 9. Umocnienie poboczy kruszywem kamiennym średniej grub. 8 cm i średniej szer. 0,5 m (0,3-0,7 mb) /1100+12+12/*2*0,5*0,08 = 89,9 m3 Ponadto wykonawca należycie zabezpieczy teren prac na okres ich trwania oraz dokona stosownego oznakowania drogi..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 złotych. słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. 2. Wadium może być wniesione w formie przewidzianej ustawą Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, kwota oznaczona w punkcie 1 może zostać przelana na konto Zamawiającego Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Oddział Osiek Nr 34 8517 0007 0070 0000 0303 0006 4. W przypadku przelewu oferent dołączy do oferty kopię polecenia przelewu. Wadium wpłacone w formie gotówki lub wniesione przelewem ma być na koncie Zamawiającego do dnia 20. 03. 2013r. do godz. 10:00. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy je złożyć w pokoju 103 w siedzibie Zamawiającego do dnia 19.03.2013r. do godz. 10:00. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4 a ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1, 1a, 2,3,,4 ustawy Pzp 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust 4a i.5, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy lub odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    3.Wykaz wykonanych minimum 3 robót budowlanych drogowych o wartości 200 000,00zł. brutto każda, z okresu 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać dysponowanie następującymi zasobami: L.p. Rodzaj sprzętu Minimalna liczba jednostek 1 Samochody samowyładowcze 3 2 Rozkładarka mas bitumicznych 1 3 Walec 1
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca winien wykazać 1 osobę do pełnienia funkcji Kierownika budowy, minimalne kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na potwierdzenie warunku Wykonawca winien wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż wysokość ceny ofertowej.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Prawidłowo wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 3. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Prawidłowo wypełniony kosztorys ofertowy. 5. Stosunku do podmiotów mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamawiający żąda dokumentów zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wprowadzenie zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. Potrzeba przeprowadzenia zmian w umowie może wynikać z następujących okoliczności: a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki podatku VAT) b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, c) zmiany przez Wykonawcę formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego Wykonawcy, e) zakres rzeczowy określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy ulegnie zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub innych uzasadnionych okoliczności, f) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, g) Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli: pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu, h) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. warunki gruntowo - wodne będą inne niż w dokumentacji technicznej, gdy nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej, gdy wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające kontynuacje robót zgodnie z przyjęta technologią.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osiek.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek tel:(15) 867 12 03, fax:(15)867 12 32.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i |Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek pok. 103.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

SIWZ (PDF)


 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska