http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  28-03-2013 | 13:06
data ostatniej modyfikacji:  28-03-2013 | 13:06
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczinym pn "Odbudowa drogi gminnej Ossala – Strużki od km 0+000 do km 1+100 dł. 1100mb" 28.03.2013

Osiek, dnia 28.03.2013r.

BR.271.1.2013.B5
 
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o zamówienie publiczne pn.:
„Odbudowa drogi gminnej Ossala – Strużki od km 0+000 do km 1+100 dł. 1100mb”
 
 
            Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.: Odbudowa drogi gminnej Ossala – Strużki od km 0+000 do km 1+100 dł. 1100mb
                                                                                                                                
Została wybrana oferta nr.: 7 – Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl, 28-200 Staszów, ul. Rakowska 33 za kwotę  234 922,50 zł. brutto za całość zadania
 
Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę zgodną z wymogami SIWZ,
 
W postępowaniu wpłynęło 7 ofert. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw (firm) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich siedziby i adresy oraz, dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów w kryteriów oceny i łączną liczę punktów uzyskanych przez Wykonawcę, a także informacje o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert.
Zbiorcze zestawienie ofert
 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena *
1.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
FART Sp. z o.o.
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268 a
 
349 159,85 zł. brutto
2.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28
374 087,39 zł. brutto
3.
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.
w Kraśniku
ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik
292 177,16 zł. brutto
4.
Marian Wojtas
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „DROKAM –PIASECZNO”
27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26
266 056,55 zł. brutto
5.
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
357 723,37 zł. brutto
6.
PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT DROGOWYCH Staszów sp. z o.o.
28-200 Staszów, ul. Rakowska 40
246 311,93 zł. brutto
7.
Firma TransportowoBudowlano – Drogowa„DYLMEX” Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33,
28 – 200 Staszów
234 922,50 zł. brutto

 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
 

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %
Razem
Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert
1
67,28 x 3 = 201,84
201,84
-----------------------------
2.
62,80 x 3 = 188,40
188,40
-----------------------------
3.
80,40 x 3 = 241,20
241,20
---------------------------
4.
88,30 x 3 = 264,90
264,90
-----------------------------
5.
65,67 x 3 = 197,01
197,01
---------------------------
6.
95,38 x 3 = 286,14
286,14
------------------------------
7.
100 x 3 = 300
300
-------------------------------

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 08.04.2013r.
 
 
Zatwierdził dnia: 28.03.2013r.
Włodzimierz Wawrzkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska