http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  12-04-2013 | 14:10
data ostatniej modyfikacji:  12-04-2013 | 14:15
autor dokumentu: Sala Barbara
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonym pn: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 10.930.000,00 zł” 12.04.2013

 

Znak.Fn.271.1.2013                                                                                Osiek, dnia 12.04.2013
 
 
                                           Wykonawcy Strona internetowa                                
 
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: „udzielenie kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 10.930.000,00 zł”
 
Zawiadamiam o:
I. wyborze najkorzystniejszej oferty
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, ul. 1-go Maja 6, 28-131 Solec Zdrój
 
Uzasadnienie:
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp oraz z kryterium określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu jedynym kryterium jakim Zamawiający kierował się przy ocenie ofert była cena 100%. W terminie składania ofert złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty
Nazwa (firmy) Siedziby i adresy wykonawców
Zaoferowana cena
Liczba punktów w kryterium cena
Łącznie liczba punktów
Pozycja w rankingu ofert
1
Nadwiślańki Bank Spółdzielczy
w Solcu Zdroju
ul. 1-go Maja 6
28-131 Solec Zdrój
 
5.593.198,14
 
100
 
100
 
1

  
 
 
                                                                                                               Burmistrz
                                                                                                         Miasta i Gminy Osiek
                                                                                                    Włodzimierz Wawrzkiewicz
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska