http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  01-07-2013 | 16:26
data ostatniej modyfikacji:  15-07-2013 | 13:20
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Unieważnienie przetargu na wykonanie zadania pn: "Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1280/2, 1281/2 i 1284 w Ossali" 01.07.2013

 

 

Gmina Osiek

Woj. Świętokrzyskie

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania przetargowego

Burmistrz Miasta i Gminy w Osiku  informuje, że w dniu 15.07.2013r.

                                                 

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów  nr 1280/2, 1281/2 i 1284 w Ossali” 

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegąjącej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne: 

     Przedmiotowe zadanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wada polegającą na załączonym do SIWZ niespójnym z projektem przedmiarem robót. Powyższy przedmiar nie odpowiada w swym zakresie wszystkim przewidzianym przez Zamawiającego robotom budowlanym. Poza tym źle wykonany przedmiar robót powoduje nieprawidłowe sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Niemożliwe było by również poprawne wyliczenie ceny oferty przez ewentualnych Oferentów.

Powyższe wady uniemożliwiającą zawarcie niepodlegąjącej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.       

                                                                                                               Włodzimierz Wawrzkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

                                                                                                                                                           (podpis zamawiającego)

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska