http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  23-07-2013 | 15:28
data ostatniej modyfikacji:  02-08-2013 | 13:23
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami..." 23.07.2013

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Osiek: Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1280/2, 1281/2 i 1284 w Ossali
Numer ogłoszenia: 290216 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osiek , ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8671203, faks 015 8671232.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osiek.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1280/2, 1281/2 i 1284 w Ossali.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową budynku OSP zlokalizowanego w Ossali polegające na: Robotach w zakresie burzenia 45111100-9 Robotach w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 451112000-0 Wykonanie konstrukcji z betonu zbrojonego 45223500-1 Robotach murowych 45262520-2 Robotach w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 Pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 Tynkowanie 45410000-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332200-5 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332300-6 Instalowanie wentylacji 45331210-1 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331100-7 Instalowanie kotłów 45331110-0 Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3 Wykonawca wykona przedmiot zadania z materiałów o parametrach takich jak podane w spec. technicznej i przedmiarach, lub równoważnych. Ponadto wykonawca należycie zabezpieczy teren prac na okres ich trwania oraz dokona stosownego oznakowania. Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 złotych. słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100. 2. Wadium może być wniesione w formie przewidzianej ustawą Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, kwota oznaczona w punkcie 1 może zostać przelana na konto Zamawiającego Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Oddział Osiek Nr 34 8517 0007 0070 0000 0303 0006 4. W przypadku przelewu oferent dołączy do oferty kopię polecenia przelewu, lecz nie w tej samej kopercie. Wadium wpłacone w formie gotówki lub wniesione przelewem ma być na koncie Zamawiającego do dnia 09. 08. 2013r. do godz. 10:00. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy je złożyć w pokoju 103 w siedzibie Zamawiającego do dnia 09.08.2013r. do godz. 10:00. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4 a ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1, 1a, 2,3,,4 ustawy Pzp 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust 4a i.5, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy lub odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać Wykaz robót z ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, - minimum 3 robót budowlanych o wartości 500 000,00 zł. brutto każda
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać dysponowanie następującymi zasobami: L.p. Rodzaj sprzętu Minimalna liczba jednostek 1 zagęszczarka do gruntu 1 2 koparka przedsiębierna 1 3 spawarka wirująca 1 4. agregat tynkarski 1 5. miksokret 1 6. Standardowy zestaw elektronarzędzi
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    1 osobę do pełnienia funkcji Kierownika Budowy: - minimalne kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budawlanymi niezbędnymi do wykonania zadania: 3 osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na potwierdzenie warunku Wykonawca winien wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 3. Prawidłowo wypełniony kosztorys ofertowy. 4. Harmonogram prac
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wprowadzenie zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem niwalności pisemnego aneksu. Potrzeba przeprowadzenia zmian może wynikać z następujących okoliczności: a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki podatku VAT) b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego całości dostaw w terminie określonym w umowie. d) zmiany przez Wykonawcę formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, e) gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego Wykonawcy, f) zakres rzeczowy określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy ulegnie zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub innych uzasadnionych okoliczności, g) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, h) Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli: pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu, 2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osiek.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek tel.: (15) 867 12 03 fax.: (15) 867 13 32.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstawa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

 

Osiek, dnia 29.07.2013r.

Gmina Osiek

28- 221 Osiek, ul. Rynek 1

Woj. Świętokrzyskie

 

Adresat (wszyscy nabywcy SIWZ)

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów  nr 1280/2, 1281/2 i 1284 w Ossali”

 

            Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) Zamawiający wprowadza zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 1. Zamawiający informuje że w załączniku nr 2 do SIWZ (przedmiar robót) pozycja nr 47  Obecny zapis:

 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

 32,5 m2 

Zastępuje się zapisem:

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

 25,20 m2 

 1. Zamawiający informuje że w załączniku nr 2 do SIWZ (przedmiar robót) pozycja nr 48  Obecny zapis: 

          Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2

    1.2*2.1+1.05*2.1    - 4,73 m2 

Zamawiający wykreśla pozycję 48 z przedmiaru robót.  

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

Zmianę SIWZ zatwierdził w dniu 29.07.2013r.

Zamawiający:

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

Włodzimierz Wawrzkiewicz


 

Gmina Osiek
Woj. Świętokrzyskie
 
Osiek dnia: 30.07.2013r.
 
 
Dotyczy wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1280/2, 1281/2 i 1284 w Ossali”
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm). Zamawiający informuje, że w dniu 29.07.2013r. otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Poniżej zamieszczamy pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami:
 
Pytanie 1:
Jakim lakierem należy pomalować sufit w ilości 220 m2? Jakie jest podłoże?
 
Odpowiedź na pytanie 1:
Lakier akrylowy. Boazeria drewniana na suficie.
 
Pytanie 2:  
Z czego mają być wykonane parapety zewnętrzne. Jakiej grubości i szerokości?
 
Odpowiedź na pytanie 2:
Parapety z blachy powlekanej w kolorze dachu. Grubość 0,55mm, szerokość dostosowana do wykonanej elewacji. 
 
 
Zatwierdził dnia 30.07.2013r.
Włodzimierz Wawrzkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
 

 

  Osiek, dnia 02.08.2013r.

Gmina Osiek
28- 221 Osiek, ul. Rynek 1
Woj. Świętokrzyskie
 
Adresat (wszyscy nabywcy SIWZ)
 
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1280/2, 1281/2 i 1284 w Ossali”
 
            Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) Zamawiający wprowadza zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
 1. Zamawiający informuje że w załączniku nr 2 do SIWZ (przedmiar robót) pozycja nr 47  zapis:
 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  32,5 m2 zamawiający sugerując się odpowiedziami na pytanie przez projektanta, mylnie zastąpił zapisem:
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
 25,20 m2.
 
Prawidłowe brzmienie pozycji nr 47 przedmiaru robót to:
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe - 25,20m2 i podwójne szklone - 7,3m2 fabrycznie wykończone - łącznie  32,5 m2
  
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
 
 
Zmianę SIWZ zatwierdził w dniu 02.08.2013r.
Zamawiający:
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Włodzimierz Wawrzkiewicz
 

 
Gmina Osiek
Woj. Świętokrzyskie
 
Osiek dnia: 02.08.2013r.
 
Dotyczy wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ossali wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1280/2, 1281/2 i 1284 w Ossali”
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm). Zamawiający informuje, że w dniu 30.07.2013r. oraz 31.07.2013r. otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Poniżej zamieszczamy pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami:
 
Pytanie 1:
W związku z odpowiedzią zamawiającego ( z dnia 29.07.2013r.) na pytanie nr 3 :
 Pytanie 3: Czy w zakres zamówienia wchodzi montaż drzwi wewnętrznych drewnianych oszklonych 2,0*2,0 – 1 szt oraz 1,5x2,2 – 1 szt wg zestawienia stolarki?
Odpowiedź na pytanie 3: Drzwi drewniane wewnętrzne szklone górna kwatera szkłem pojedynczym dolna kwatera płycina.
Prosimy o dodanie pozycji przedmiaru robót, uwzględniającej w/w drzwi.
 
Odpowiedź na pytanie 1:
W pytaniu nr 3  na którego odpowiedź udzielono dnia  29.07.2013r. mylnie zasugerowano, że ilość drzwi wewnętrznych wynosi 25,20 m2.
W poz. 47 przedmiaru robót powinna być ujęta ilość stolarki 32,5m2 w tym:
- pojedynczych 25,20m2
 - podwójnych szklonych 7,3m2
 
Pytanie 2:
Z uwagi, ze zawór trójdrogowy może być bardzo drogi, proszę o podanie typu zaworu.
 
Odpowiedź na pytanie 2:
Zawór trójdrogowy zgodnie ze schematem kotłowni – przyjąć HS3B28 lub inny o podobnych parametrach.
 
Pytanie 3:
Po czyjej stronie leży dostawa gaśnic do obiektu?
 
Odpowiedź na pytanie 3:
Dostawa gaśnic leży po stronie Inwestora.
  
 
Pytanie 4:
System rynnowy rozbity na 4 pozycje – w dwóch pozycjach jest PCV, w kolejnych dwóch  z blachy powlekanej - proszę o sprostowanie.
 
Odpowiedź na pytanie 4:
System rynnowy należy przyjąć zgodnie z przedmiarem .
 
Pytanie 5:
Z powodu braku rysunku rzutu pomieszczeń z zaznaczonymi oprawami nie ma możliwości zweryfikowania ilości opraw. Proszę o potwierdzenie ilości opraw z pozycji 214,215, 216, 217. Ponadto proszę o dokładne podanie typów opraw- w projekcie nic nie na ich temat nie ma, w przedmiarach są opisane zbyt ogólnikowo. Niemożliwa jest prawidłowa wycena.
 
Odpowiedź na pytanie 5:
Potwierdzamy ilość i rodzaj lamp przyjętych w przedmiarze.
Oprawa OS – moc 2 x 80 z kloszem – dowolnej firmy
Plafoniera 2 x 60 kształt okrągły lub kwadratowy – dowolnej firmy
Oprawa OPKZ – 100 typ prostokąt 100 klosz przeźroczysty 100 W
Moc 100 W dowolnej firmy
Oprawa żarowa – moc 80 W – dowolnej firmy
  
 
Zatwierdził dnia 02.08.2013r.
Włodzimierz Wawrzkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
 

 
 

 

 

 

 
Zalaczniki:
architektura.rar
elekrtyka.rar
konstrukcja.rar
opisy-do-projektu.rar
osp-ossala-przedmiar-poprwaiony.pdf
sanitarka.rar
specyfikacja.pdf
zal.-nr-12.pdf
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska