http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  05-08-2013 | 13:12
data ostatniej modyfikacji:  06-08-2013 | 14:27
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczinym pn: "Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Osiek w roku szkolnym 2013/2014" 05.08.2013

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Osiek: Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Osiek w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 155341 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osiek , ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8671203, faks 015 8671232.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osiek.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Osiek w roku szkolnym 2013/2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Nazwa zadania:Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2013/2014. 3.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów (dowóz z miejsca zamieszkania do szkół i odwiezienie po zajęciach do miejsca zamieszkania) do placówek oświatowych na terenie gminy Osiek, w roku szkolnym 2013/2014, tj. od dnia 02.09.2013 r. do dnia 27.06.2014 r. na trasach niżej określonych. 3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części: - Część 1 - Dowóz uczniów z miejscowości Pliskowola Dowóz: Pliskowola - Osiek Parking przy Szkole: Przewidziana godzina odjazdu: 7:30 Liczba dzieci: 28 ilość kilometrów: 6,3 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Pliskowla Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 28 ilość kilometrów: 6,3 - Część 2 - Dowóz uczniów z miejscowości Mucharzew Dowóz: Mucharzew - Niekrasów - Strużki - Ossala Szkoła - Osiek Parking przy Szkole: Przewidziana godzina odjazdu: 7:00 Liczba dzieci: 50 ilość kilometrów: 21,1 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Ossala szkoła- Strużki - Niekrasów - Mucharzew Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 53 ilość kilometrów: 21,1 - Część 3 - Dowóz uczniów z miejscowości Ossala Lesisko Dowóz: Ossala Lesisko - Ossala szkoła - Matiaszów - Sworoń - Trzcianka - Ossala - Osiek Parking przy Szkole: Przewidziana godzina odjazdu: 6:55 Liczba dzieci: 38 ilość kilometrów: 22 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Ossala szkoła - Trzcianka - Sworoń - Matiaszów - Ossala - Ossala Lesisko Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 38 ilość kilometrów: 22 - Część 4 - Dowóz uczniów z miejscowości Bukowa Dowóz: Bukowa - Grabowiec - Osiek Parking przy Szkole: Przewidziana godzina odjazdu: 7:20 Liczba dzieci: 32 ilość kilometrów: 7,3 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Grabowiec - Bukowa Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 32 ilość kilometrów: 7,3 - Część 5 - Dowóz uczniów z miejscowości Mucharzew Dowóz: Mucharzew - Niekrasów - Trzcianka - Ossala Szkoła Podstawowa Przewidziana godzina odjazdu: 7:10 Liczba dzieci: 46 ilość kilometrów: 9,6 Odwóz: Parking przy szkole w Ossali - Strużki - Trzcianka - Sworoń - Niekrasów - Mucharzew Przewidziana godzina odjazdu: 12:15 Liczba dzieci: 46 ilość kilometrów: 15 - Część 6- Dowóz uczniów z miejscowości Strużki Dowóz: Strużki - Tursko Wielkie - Niekurza - Szwagrów - Ossala - Osiek Parking przy szkole Przewidziana godzina odjazdu: 7:00 Liczba dzieci: 43 ilość kilometrów: 21 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Ossala - Szwagrów - Niekurza - Tursko Wielkie - Strużki Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 43 ilość kilometrów: 21 - Część 7 - Dowóz uczniów z miejscowości Kąty Dowóz: Kąty - Długołęka kaplica - Osiek ul. Polna - Osiek ul. Tarnobrzeska- Osiek ul. Sandomierska - Osiek parking przy szkole Przewidziana godzina odjazdu: 7:30 Liczba dzieci: 41 ilość kilometrów: 10,07 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Osiek ul. Sandomierska - Osiek ul. Polna - Osiek ul. Tarnobrzeska - Długołęka kaplica - Kąty Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 41 ilość kilometrów: 10,07 3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły. 3.5. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany z największą starannością i w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia. 3.6. Nazwa i kod CPV - Wspólnego Słownika Zamówień: 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego; 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 3.7. Zakres świadczonych usług : 1) przewóz świadczony będzie każdego dnia roboczego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii świątecznych, zimowych i letnich i dni wolnych od za jęć wynikających z organizacji roku szkolnego - oraz przerw świątecznych, w przypadku odpracowywania, zajęć w innym dniu, wolnym od zajęć, przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów, zgodnie z ustalonym rozkładem 2)Wykonawca zobowiązany jest: - świadczenia usługi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym,), spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i prawa o ruchu drogowym oraz wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do ich świadczenia, - utrzymać w należytym porządku i czystości autobus, - przestrzegać przepisy BHP i p poż, - oznaczyć autobus na czas przewozów, że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych, - zapewnienia w przypadku awarii pojazdu, transportu zastępczego spełniającego wymagania określone w SIWZ, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego zwiększenia liczby przewożonych uczniów, - zapewnienia wszystkim dzieciom przewożonym miejsc siedzących w autobusie, - zapewnienia ubezpieczenia OC i NW dla wszystkich przewożonych dzieci (pasażerów) a zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku, których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością przewoźnika, 3) Zamawiający ma prawo do kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego), 4) Dziecko powinno przebywać w podróży jak najkrócej, nie dłużej jednak niż 1 godzinę, 5) Przewoźnik rozeznał osobiście trasy przejazdu stanowiące przedmiot zamówienia, i przyjmuje je bez zastrzeżeń 6) W każdym autobusie ma znajdować się sprawny system łączności zewnętrznej (dopuszcza się posiadanie telefonów komórkowych) zapewniający kierowcy kontakt z przedstawicielem wykonawcy kierownikiem ruchu, dyspozytorem..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    1) Licencja na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    2) Wykaz narzędzi - zał. Nr 2 do SIWZ potwierdzający, że Wykonawca dysponuje pojazdami dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP, przystosowanymi do przewozu odpowiedniej ilości osób (należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ważne badania techniczne oraz dowód rejestracyjny pojazdu),
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    3) Wykaz osób - zał. Nr 3 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające odpowiednie uprawnienia do obsługi pojazdu samochodowego
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. Nr 4 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22.ust.1 ustawy - zał. Nr 5 do SIWZ Podpisany wzór umowy zał. 6 do SIWZ 8. w stosunku do podmiotów mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamawiający żąda dokumentów zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wzór umowy stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osiek.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek tel.: (15)867 12 03 fax.: 15 867 1 32.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek pok. 103.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
Zalaczniki:
siwz_dowoz_uczniow_2013.pdf
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska