http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  07-10-2013 | 12:07
data ostatniej modyfikacji:  14-10-2013 | 14:36
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: 'Zakup wraz z dostawą 1 sztuki karetki przewozowej do transportu chorych" 07.10.2013

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Osiek: Zakup wraz z dostawą 1 sztuki karetki przewozowej do transportu chorych.
Numer ogłoszenia: 206323 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Wolności 18A, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel. 15 867 12 12, faks 15 867 15 25.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osiek.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą 1 sztuki karetki przewozowej do transportu chorych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup wraz z dostawa 1 sztuki karetki przewozowej do transportu chorych Oznaczenie wg CPV: 34144210-3. 2. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia. Dane techniczne samochodu Samochód fabrycznie nowy nie starszy niż wyprodukowany w 2013 roku o parametrach podanych niżej lub równoważnych: Samochód ambulans typu A1 z homologacją do przewozu osób na noszach zgodny z normą PN-EN 1789 Sprawny technicznie po przeglądzie eksploatacyjnym Silnik diesel 4 - cylindrowy, wysokoprężny z elektronicznie sterowanym wtryskiem bezpośrednim z turbodoładowaniem o mocy minimum 100 KM Pojemność silnika minimum 1500 cm3 , Napęd na koła przednie, 5-biegowa manulana skrzynia biegów, zsynchronizowana. układ przeniesienia napędu - na przednią oś Wyposażony w ABS, ASR, MSR i ESP. regulowana kierownica w dwóch płaszczyznach Rozstaw osi minimum 3 000mm Długość przedziału medycznego minimum 2200 mm szerokość przedziału medycznego minimum1500 mm Manualna klimatyzacja, Poduszka powietrzna kierowcy. Radio - odtwarzacz CD Częściowe przeszklenie przedziału sanitarnego: - szyba przesuwna w drzwiach bocznych - szyby w drzwiach tylnych . Przedział medyczny wyposażony w: - nagrzewnice zależną w przedziale medycznym - instalacje dźwiękowo -termiczną przedziału medycznego - stalą przegrodę oddzielającą przedział medyczny od przedziału kierowcy, wyposażona w okno przesuwne (zmatowione), - Wyłożenie ścian i sufitu materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi ( kolorze białym), a podłogi wykładziną antypoślizgową, (podłoga wykonana z kształcie koryta umożliwiająca mycie przedziału medycznego strumieniem wody), - uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach bocznych, - jeden fotel dla personelu medycznego z regulowanym oparciem i zagłówkiem pokryty łatwo zmywalna tapicerką, wyposażony w 3 pkt. Bezwładnościowy pas bezpieczeństwa, - miejsce montażu krzesełka kardiologicznego za fotelem na ścianie prawej, - uchwyt do mocowania kroplówki w suficie 2 szt., - szafka na drobny sprzęt medyczny, - wentylator nawiewowo - wywiewny, - miejsce mocowania noszy, - wyposażony w nosze samozaładowcze, zgodne z PNEN 1789 oraz PNEN 1865 Nosze zintegrowane z transporterem (monoblokowe) wykonane z aluminium, 3 wysokości (rozłożone, złożone, pośrednia) 4 komfortowe koła 200 mm, 2 obrotowe koła z hamulcami, Składana rama noszy pod oparciem pleców ułatwiająca manewrowanie w ciasnych miejscach, Przystosowane do prowadzenia reanimacji Automatyczny system rozkładania nóg, Regulowane nogi na 1 pozycji Urządzenie zabezpieczające przez przypadkowym rozłożeniem nóg (blokada podwozia do transportu po schodach), 4 teleskopowe rękojeści, Wzdłużnie składane poręcze boczne, Składany podnóżek, Teleskopowy statyw na kroplówki, Komplet pasów bezpieczeństwa przez ramię, brzuch i nogi, Regulowane oparcie pod plecami wspomagane amortyzatorem gazowym Maksymalny udźwig: min 180kg Instalacja elektryczna - dwa gniazdka 12V poboru prądu umiejscowione na ścianie lewej do podłączenia elektrycznego sprzętu medycznego - dwie lampy halogenowe zamontowane na tylnej części Badachu pojazdu do świetlenia tylnego przedpola sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z tyłu pojazdu po otwarciu drzwi - Oświetlenie jarzeniowe zamontowane wzdłuż przedziału medycznego - 2pkt halogen nad noszami. Instalacja tlenowa - Butla tlenowa o pojemności 10l. - reduktor tlenowy typu AGA (lub o parametrach równoważnych) - panel tlenowy typu AGA (lub o parametrach równoważnych) u wezgłowia pacjenta na ścianie lewej Oznakowanie pojazdu - napis AMBULANS - z tyłu i lustrzany z przodu pojazdu na kolorze niebieskim (odblaskowy), - pas niebieski (odblaskowy) umieszczony wokół nadwozia w części podzielnej, - pas czerwony pod niebieskim, - okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą, - oznaczenie karetki typu (T), - logo klienta umieszczone w uzgodnionym miejscu. Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa - belka świetlna w kolorze niebieskim LED , zamontowana w przedniej części dachu pojazdu + urządzenie rozgłoszeniowe z możliwością podawania komunikatów głosem, - dwie lampy pulsacyjne w kolorze niebieskim zamontowane na wysokości pasa przedniego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.42.10-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. ustawy składane w trybie art. 44 p.z.p. ( załącznik nr 4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 9). Oferta cenowa ( załącznik nr 3) Inne dokumenty /upoważnienia /pełnomocnictwa uprawniające osobę / osoby podpisujące ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentu, o którym mowa w punkcie 1. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki serwisu i gwarancji (załącznik nr 7) Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (załącznik nr 5). Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (załącznik nr 6). 10. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób do wykonania zamówienia - należy załączyć jeżeli wykonawca zamierza korzystać z potencjału osób innych podmiotów. 11. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osiek.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wolności 18A 28-221 Osiek tel.: (15) 867 12 12.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wolności 18A 28-221 Osiek.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Wyjaśnienie treści SIWZ

Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Osieku

ADRES: ul. Wolności 18 A

               28-221 Osiek

 

Osiek dnia: 14.10.2013r.

 


Dotyczy wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

Zakup wraz z dostawą 1 sztuki karetki przewozowej do transportu  chorych”

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm). Zamawiający informuje, ze w dniu 14. 10. 2013r. otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczamy pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami:

 

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  ambulansu z bocznymi  drzwiami z szyba otwierana inaczej niż przesuwnie ?

 

Odpowiedź na pytanie 1:

Dane techniczne oferowanego samochód powinny odpowiadać danym technicznym zawartym w SIWZ.

 

Pytanie 2.

Czy regulacja nachylenia oparcia pod plecami noszy głównych powinna obejmować zakres kątów powyżej 75° , co pozwala na skuteczniejszą  pomoc dla pacjenta i znakomicie zwiększa funkcjonalność noszy ?

 

W/w rozwiązanie jest dość często spotykane w ratownictwie.

 

Odpowiedź na pytanie 2:

Dane techniczne oferowanych noszy powinny odpowiadać danym technicznym zawartym
w SIWZ.

 

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wymaga aby w kabinie kierowcy były trzy miejsca siedzące ? 

Wyjaśniamy, że jest to standard w wielu ambulansach transportowych, gdyż zapewnia możliwość przewozu większej liczby pacjentów.

 

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający j nie wymaga 3 miejsc siedzących w kabinie kierowcy.

 

Pytanie 4.

Czy oferowany ambulans ma spełniać warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) i czy trzeba w ofercie złożyć stosowne oświadczenie  ? 

 

Odpowiedź na pytanie 4:

  Trzeba przedstawić w ofercie samochód ambulans typu A1 z homologacją do przewozu osób na noszach zgodny z normą PN-EN 1789.

 

Pytanie 5

Czy Zamawiający ma jakieś wymogi dotyczące pojemności zbiornika paliwa ? 

Wyjaśniamy, że obecnie większość samochodów posiada fabryczne zbiorniki min. 90 litrów, co zapewnia długie przebiegi bez konieczności częstego tankowania.

 

Odpowiedź na pytanie 5

 Zamawiający nie ma wymogów dotyczących pojemności zbiornika paliwa.

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  noszy monoblokowych zgodnych z wymogami normy PN EN 1865 i NFZ przystosowanych do prowadzenia reanimacji posiadające dwie wysokości i maksymalne

obciążenie 150 kg, którego regulacja pod plecami jest wspomagana w inny sposób niż amortyzator gazowy ?

 

Odpowiedź na pytanie 6: 

 Dane techniczne oferowanych noszy powinny odpowiadać danym technicznym zawartym
w SIWZ.

 

Pytanie 7.

Bardzo często w czasie akcji transportowej zachodzi potrzeba zaintubowania pacjenta. Znakomicie ułatwia to rozwiązanie  konstrukcyjne ramy noszy pod głową pacjenta umożliwiające odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak, stąd pragniemy zapytać czy zamawiający oczekuje takiej funkcjonalności noszy ?

 

  Odpowiedź na pytanie 7:

  Dane techniczne oferowanych noszy powinny odpowiadać danym technicznym zawartym
w SIWZ.

 

Pytanie 8

Czy "przystosowanie noszy do reanimacji" oznacza, że nosze winny być wyposażone
w składany wieszak do kroplówki  oraz pozycję przeciwwstrząsową  i pozycję zmniejszającą napięcie powłok brzusznych (zmniejsza ból i napięcie powłok brzusznych), które to pozycje wspierają udzielanie pomocy  pacjentowi ?

 

  Odpowiedź na pytanie 8:

  Dane techniczne oferowanych noszy powinny odpowiadać danym technicznym zawartym
w SIWZ.

 

Pytanie 9

Norma PN EN 1789 w punkcie 4.2.3 wymaga, aby ambulans był wyposażony „system bezpieczeństwa biernego, którego przykładem jest poduszka powietrzna”, co jest w pełni uzasadnione charakterem jazdy ambulansu w czasie przewozu pacjenta  i znajduje swoje odzwierciedlenie w przytoczonej normie oraz wymogach siwz posiadania przez ambulans poduszek powietrznych dla kierowcy i pasażera. Obecnie normą są bezpieczne poduszki powietrzne z systemem kontroli ciśnienia, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa, czy w związku z tym Zamawiający oczekuje ambulansu posiadającego takie nowoczesne wyposażenie ?

  

Odpowiedź na pytanie 9:

Dane techniczne oferowanego samochód powinny odpowiadać danym technicznym zawartym w SIWZ.

 

Pytanie 10.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zaoferowanie ambulansu       spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ bez MSR jeśli posiada on system EBV oraz układ wspomagania nagłego  hamowania ?

 

Odpowiedź na pytanie 10: 

Zamawiający wymaga aby oferowany samochód odpowiadał parametrom zawartym w SIWZ lub równoważnym.

 

 Pytanie 11.

Ponieważ nosze  zamontowane na podłodze (rozwiązanie w ogóle niespotykane w nowo produkowanych ambulansach)  mają niedogodność pochylania się ratowników nad leżącym pacjentem , a dodatkowo jest to mało higieniczne, aby głowa pacjenta była tuż obok nóg pasażerów, dlatego chcemy zapytać, czy nie doszło omyłki, i czy zamawiający wymaga, lawety na której zamocowane są nosze ?

 

Odpowiedź na pytanie 11: 

 Dane techniczne oferowanych noszy powinny odpowiadać danym technicznym zawartym
w SIWZ.

 

 Pytanie 12

Każdy pojazd spełniający nowoczesne standardy wykonania, a w szczególności ambulans winien zapewniać trwałość, niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania. Szczególnie ważnym elementem są hamulce pozwalające na uzyskanie optymalnej drogi hamowania. W starszych konstrukcjach np. samochodach Żuk, Nysa itp. były stosowane hamulce bębnowe mające wiele wad:

-są cięższe niż tarczowe, co powoduje wzrost mas nieresorowanych, co z kolei wpływa negatywnie na prowadzenie auta,

-mają większa podatność na przegrzewanie się „fading”, gdyż bardzo słabo odprowadzają ciepło powstające trakcie hamowania

-są bardzo podatne na zabrudzenie lub zawilgocenie i w przeciwieństwie do hamulców tarczowych nie oczyszczają się samoczynnie w czasie jazdy.

Wszystkie powyższe wady powodują, że producenci samochodów rezygnują z tego rozwiązania, stąd pragniemy zapytać, czy Zamawiający oczekuje ambulansu wyposażonego w nowoczesne hamulce tarczowe obu osi ?

 

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający oczekuje ambulansu wyposażonego w hamulce tarczowe z przodu oraz hamulce tarczowe z tyłu.

  

Pytanie 13         

Ponieważ przybywa pacjentów bariatrycznych często o wadze powyżej 200kg, a zamawiający nie określił wymogu co do minimalnego udźwigu, stąd prosimy o wyjaśnienie, czy oczekuje on udźwigu noszy wynoszącego minimum 200 kg ?

 

Odpowiedź na pytanie 13: 

Zamawiający wykazał w SIWZ, że nosze powinny mieć udźwig maksymalny minimum 180kg.  

 

Zatwierdził dnia: 14.10.2013r.

Zbigniew Jeczeń

Kierownik Miejsko – Gminnego Samodzielnego
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Osieku


 

 

 
 
Zalaczniki:
siwz-zakup-karetki.doc
zalacznik_nr_1_wymagania_tech.doc
zalacznik_nr_2_projekt-umowy.doc
zalacznik_nr_3_oferta.doc
zalacznik_nr_4_podwykonawcy.doc
zalacznik_nr_5_osw_art24_os_fiz.doc
zalacznik_nr_6_osw_art24.doc
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska