http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  21-10-2013 | 14:01
data ostatniej modyfikacji:  21-10-2013 | 14:06
autor dokumentu: Świerk Piotrek
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Zakup wraz z dostawą 1 sztuki karetki przewozowej do transportu chorych” 21.10.2013

Osiek, dnia 21.10.2013r.

Znak: 271.1.2013 


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:

 

 

 

Zakup wraz z dostawą 1 sztuki karetki przewozowej do transportu  chorych”

 

Kierownik Miejsko - Gminnego Samodzielnego Opieki Zdrowotnej w Osieku,   zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.:
Zakup wraz z dostawą 1 sztuki karetki przewozowej do transportu  chorych”

 

           

Została wybrana oferta nr: 1 – Firmy: AMZ-KUTNO Sp. z o.o.

                                                       99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 18

za kwotę 141 417,39 zł. brutto 

 

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę najkorzystniejszą i  zgodną z wymogami SIWZ,

 

W postępowaniu wpłynęło 2 oferty. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw (firm) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich siedziby i adresy oraz, dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów
w  kryteriów oceny i łączną liczę punktów uzyskanych przez Wykonawcę, a także informacje o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

AMZ-KUTNO Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 18

141 417,39

2.

Ratownik M. Wnorowski sp. j.

05-110 Jabłonna, ul. Konwaliowa 24

147 888,00

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1

100 x 3 = 300

300

-----------------------------

2.

95,62 x 3 = 286,86

286,86

-----------------------------

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 28.10.2013r. 

 

Zatwierdził dnia: 21.10.2013r.

Zbigniew Jeczeń

Kierownik Miejsko - Gminnego Samodzielnego Opieki Zdrowotnej w Osieku

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska