http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  13-11-2013 | 14:57
data ostatniej modyfikacji:  19-11-2013 | 12:16
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2013/2014" 13.11.2013

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Osiek: Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 239575 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osiek , ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8671203, faks 015 8671232.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osiek.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2013/2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS na sezon grzewczy 2013/2014 do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku oraz Oczyszczalni Ścieków w Osieku w ilości do 27 000 litr. Dostawy oleju opalowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 15:00. Wymagany jest rozładunek oleju opałowego do pojemników o łącznej pojemności 14 tyś. litr i 4 tyś. litr przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Podstawą do wystawienie faktury będzie odczyt z układu pomiarowego przy autocysternie. CPV 09 13 51 00-5 - olej opałowy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca winien wykazać koncesje na obrót paliwami ciekłymi
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać dysponowanie następującymi zasobami: L.p. Rodzaj sprzętu Minimalna liczba jednostek 1 Autocysterny przystosowane do przewozu oleju opałowego 2
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Prawidłowo wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 5. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 6. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty, lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 7. W stosunku do podmiotów mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamawiający żąda dokumentów zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osiek.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1, 28-221 Osiek tel.: (15) 867 12 03 fax.: (15) 15 867 12 32.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1, 28-221 Osiek pok. 103.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 


 
 

Gmina Osiek

Woj. Świętokrzyskie

 

Osiek dnia: 19.11.2013r.

 

Dotyczy wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Dostawę oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2013/2014

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. 907 ze zm). Zamawiający informuje, że w dniu 18. 11. 2013r. otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczamy pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami:

 

Pytanie1:

 

Rozumiemy, że wielkość dostarczonego w części oleju opałowego nie będzie podlegać przeliczeniu na warunki referencyjne. Co prawda każdy pomiar ilości dostarczanego paliwa za pomocą licznika zamontowanego w autocysternie odbywa się  przez zmierzenie faktycznie wydanego produktu, natomiast kluczowym pozostaje określenie jaką ilość litrów zobaczymy na liczydle pomiarowym w trakcie dostawy. Otóż w przypadku liczników elektronicznych istnieje możliwość pokazania na liczydle pomiarowym ilości w temperaturze rzeczywistej albo zamiennie ilości w temperaturze 150C. Pojawia się zatem pytanie: w jaki sposób przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi jaką ilość produktu kierowca uwidocznił na wyświetlaczu liczydła pomiarowego. 

W okresie jesienno-zimowym oraz wczesną wiosną, kiedy jest realizowana większość dostaw oleju opałowego temperatury zewnętrzne są znacznie niższe niż przyjęta temperatura rozliczeniowa 15°C. Załóżmy zatem hipotetyczną sytuację. Wykonawca realizuje na rzecz Zamawiającego  dostawę w ilości 10. 000 litrów (dziesięć tysięcy) przy jednoczesnym stwierdzeniu w SIWZ, że rozliczenie odbywa się w temperaturze rzeczywistej. Kierowca dokonując spustu paliwa  i na liczniku przedstawiciel zamawiającego widzi ilość 10 000 litrów. Pozostaje jednak pytanie czy uwidoczniona na liczniku ilość 10 000 litrów oznacza, że w zbiorniku zamawiającego znalazła się taka właśnie ilość. Jeśli założymy, że temperatura zewnętrzna oraz jednocześnie temperatura dostarczonego paliwa wynosi 0°C (zero)
a kierowca uwidocznił  na liczydle wydawczym ilość w temp. rzeczywistej to wówczas w zbiorniku Zamawiającego znalazło się faktycznie 10 000 litrów. Natomiast jeśli założymy, że temperatura zewnętrzna oraz jednocześnie temperatura dostarczonego paliwa wynosi  0°C (zero) a kierowca uwidocznił na liczydle wydawczym ilość  w temp. 15°C wówczas oznacza to, że w zbiorniku zamawiającego znalazło się jedynie około 9850 litrów, czyli około


 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska