http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  21-11-2013 | 15:00
data ostatniej modyfikacji:  21-11-2013 | 15:00
autor dokumentu: Świerk Piotrek
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2013/2014” 21.11.2013

Osiek, dnia 21.11.2013r.

BR.271.6.2013.B5

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o zamówienie publiczne pn.:

„Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie
grzewczym 2013/2014” 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.
z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) na wykonanie zadania pn.: „Dostawa oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w sezonie grzewczym 2013/2014” 

 

Została wybrana oferta nr.: 2 – TERM - OIL Sp. z o.o., ul. Ofiar Firleja 7

                                                   27 - 600Radom,

za kwotę 3,85 zł. brutto za jeden litr

 

 

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę najkorzystniejszą i  zgodną z wymogami SIWZ,

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczącą nazwę (firmy) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich siedzibę i adres oraz, dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów
w  kryteriów oceny i łączną liczę punktów uzyskanych przez Wykonawcę, a także informacje o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

PETROLIS Sp. z o.o.

36-700 Zwoleń ,
ul. Władysława Jagiełły 10a/204

3,94 zł. brutto za 1 litr

2.

TERM - OIL Sp. z o.o.

ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom

3,85 zł. brutto za 1 litr

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

 

 

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1.

97,72 x 3 = 293,16

293,16

-----------------------------

2.

100 x 3 = 300

300

----------------------------

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 27.11.2013r.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie odbioru zawiadomienia.

 

 

Zatwierdził dnia: 21.11.2013r.

Włodzimierz Wawrzkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

 

                                                                                                                                

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska