http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  03-02-2014 | 13:55
data ostatniej modyfikacji:  26-02-2014 | 13:32
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka" 03.02.2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.osiek.iap.pl


Osiek: Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka
Numer ogłoszenia: 21333 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osiek , ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8671203, faks 015 8671232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osiek.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: w miejscowościach: Strużki i Trzcinka: polegające na: Robotach w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne - 45111200-0 Robotach w zakresie kształtowania placu zabaw - 45112723-9 Robotach w zakresie zagospodarowania terenu - 45111291-4 Plac zabaw w miejscowości Strużki: Wykonanie prac w miejscowości Strużki obejmuje: 1.Dostawę i montaż huśtawki sprężynowej motocykl, 2. Dostawę i montaż przeplotni Drążka lub o równoważnych parametrach, 3. Dostawę i montaż huśtawki sprężynowej typu ZOO lub o równoważnych parametrach, 4.Dostawę i montaż huśtawki typu Jolka lub o równoważnych parametrach , 5. Dostawę i montaż zestawu huśtawkowego sprężynowego typu Ryś lub o równoważnych parametrach, 6. Dostawę i montaż kosz na śmieci, 7. Dostawę i montaż ławki z oparciem szt. 1, 8. Dostawę i montaż tablicy informacyjnej. 9. Dostawę i montaż płotków 2m. oraz furki 1 m. 10.Malowanie istniejących zabawek Wszystkie urządzenia placu zabaw mają zostać przytwierdzone do podłoża za pomocą stóp fundamentowych betonowych. Prace obejmują również wykonanie altany drewnianej o pow. zabudowy 24,4 m2, i kubaturze 85,4m3 na fundamentach betonowych, z pokryciem gontem bitumicznym. Prace obejmują również wykonie chodników z kostki brukowej na placu o powierzchni 15m2. Plac zabaw w miejscowości Trzcianka: Wykonanie prac w miejscowości Trzcianka obejmuje: 1. Dostawę i montaż zestawu huśtawkowego typu Ważka lub o równoważnych parametrach, 2.Dostawę i montaż huśtawki sprężynowej motocykl, 3.Dostawę i montaż huśtawki sprężynowej typu ZOO lub o równoważnych parametrach, 4.Dostawę i montaż zjeżdżalni typu Dino lub o równoważnych parametrach , 5.Dostawę i montaż piaskownicy typu Malwa lub o równoważnych parametrach, 6. Dostawę i montaż huśtawki typu Piotr lub o równoważnych parametrach, 7. Dostawę i montaż karuzeli typu trzmiel lub o równoważnych parametrach, 6. Dostawę i montaż kosz na śmieci, 7. Dostawę i montaż ławki z oparciem szt. 2, 8. Dostawę i montaż tablicy informacyjnej. 9. Dostawę i montaż płotków 65,5m. oraz furki 1 m. 10.Malowanie istniejących zabawek Wszystkie urządzenia placu zabaw mają zostać przytwierdzone do podłoża za pomocą stóp fundamentowych betonowych. Prace obejmują również wykonanie altany drewnianej o pow. zabudowy 24,4 m2, i kubaturze 85,4m3 na fundamentach betonowych, z pokryciem gontem bitumicznym. Prace obejmują również wykonie chodników z kostki brukowej na placu o powierzchni 36,5m2. Wykonawca wykona przedmiot zadania z materiałów o parametrach takich jak podane w spec. technicznej przedmiarach oraz rysunkach, lub równoważnych. Ponadto wykonawca należycie zabezpieczy teren prac na okres ich trwania oraz dokona stosownego oznakowania. Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 złotych. słownie: dwa tysiące złotych 00/100. 2. Wadium może być wniesione w formie przewidzianej ustawą Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, kwota oznaczona w punkcie 1 może zostać przelana na konto Zamawiającego Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Oddział Osiek Nr 34 8517 0007 0070 0000 0303 0006 4. W przypadku przelewu oferent dołączy do oferty kopię polecenia przelewu, lecz nie w tej samej kopercie. Wadium wpłacone w formie gotówki lub wniesione przelewem ma być na koncie Zamawiającego do dnia 19. 02. 2014r. do godz. 10:00. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy je złożyć w pokoju 103 w siedzibie Zamawiającego do dnia 19.02.2014r. do godz. 10:00. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4 a ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1, 1a, 2,3,,4 ustawy Pzp 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust 4a i.5, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy lub odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać Wykaz robót z ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, - minimum 3 robót budowlanych o wartości 100 000,00 zł. brutto każda
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać dysponowanie następującymi zasobami: L.p. Rodzaj sprzętu Minimalna liczba jednostek 1 zagęszczarka do gruntu 1 2. Standardowy zestaw elektronarzędzi 1
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1 osobę do pełnienia funkcji Kierownika Budowy: minimalne kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi niezbędnymi do wykonania zadania. 2 osoby posiadający kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie warunku Wykonawca winien wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Kosztorysy ofertowe opracowane na podstawie załączonych przedmiarów robót. 3. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik 3 do SIWZ) 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku podpisania oferty przez osobę(y) inną(e) niż upoważniona w dokumencie rejestracyjnym

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osiek.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek tel:(15) 867 12 03 fax.:(15) 867 12 32.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek pok. 103.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 21333-2014 z dnia 2014-02-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Osiek
w miejscowościach: Strużki i Trzcinka: polegające na: Robotach w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne - 45111200-0 Robotach w zakresie kształtowania placu zabaw - 45112723-9 Robotach w zakresie zagospodarowania...
Termin składania ofert: 2014-02-19


Numer ogłoszenia: 28471 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 21333 - 2014 data 03.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Osiek, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8671203, fax. 015 8671232.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 złotych. słownie: dwa tysiące złotych 00/100. 2. Wadium może być wniesione w formie przewidzianej ustawą Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, kwota oznaczona w punkcie 1 może zostać przelana na konto Zamawiającego Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Oddział Osiek Nr 34 8517 0007 0070 0000 0303 0006 4. W przypadku przelewu oferent dołączy do oferty kopię polecenia przelewu, lecz nie w tej samej kopercie. Wadium wpłacone w formie gotówki lub wniesione przelewem ma być na koncie Zamawiającego do dnia 19. 02. 2014r. do godz. 10:00. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy je złożyć w pokoju 103 w siedzibie Zamawiającego do dnia 19.02.2014r. do godz. 10:00. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4 a ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1, 1a, 2,3,,4 ustawy Pzp 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust 4a i.5, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy lub odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..
 • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 złotych. słownie: jeden tysiąc złotych 00/100. 2. Wadium może być wniesione w formie przewidzianej ustawą Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, kwota oznaczona w punkcie 1 może zostać przelana na konto Zamawiającego Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Oddział Osiek Nr 34 8517 0007 0070 0000 0303 0006 4. W przypadku przelewu oferent dołączy do oferty kopię polecenia przelewu, lecz nie w tej samej kopercie. Wadium wpłacone w formie gotówki lub wniesione przelewem ma być na koncie Zamawiającego do dnia 19. 02. 2014r. do godz. 10:00. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy je złożyć w pokoju 103 w siedzibie Zamawiającego do dnia 19.02.2014r. do godz. 10:00. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4 a ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1, 1a, 2,3,,4 ustawy Pzp 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust 4a i.5, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy lub odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

Osiek, dnia 12.02.2014 roku

 

Gmina Osiek

28-221 Osiek, ul. Rynek 1

Woj. Świętokrzyskie

(oznaczenie Zamawiającego)

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 27121.2014.B5

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 271.2.2014.B5. w trybie Przetargu nieograniczonego

 

 

na wykonanie zadania pn: „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka”  

(przedmiot zamówienia)

 

MODYFIKACJA

treści SIWZ

 

Gmina Osiek, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka”.                                     

(oznaczenie Zamawiającego)


(przedmiot zamówienia)                                                                                                                  

Zakres modyfikacji jest następujący:

 

       

1.                  Zamawiający informuje, że zmienia w pkt VIII SIWZ: Wymagania dotyczące wadium obecny zapis :

1.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 złotych. słownie: dwa

tysiące złotych 00/100.

 

2. Wadium może być wniesione w formie przewidzianej ustawą Prawo zamówień

publicznych art. 45 ust. 6

 

3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, kwota oznaczona w punkcie 1

może zostać przelana na konto Zamawiającego
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Oddział Osiek

Nr 34 8517 0007 0070 0000 0303 0006

 

4. W przypadku przelewu oferent dołączy do oferty kopię polecenia przelewu, lecz nie w tej

samej kopercie. Wadium wpłacone w formie gotówki lub wniesione przelewem ma być

na koncie Zamawiającego do dnia 19. 02. 2014r. do godz. 10:00.

 

5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy je złożyć w pokoju 103

w siedzibie Zamawiającego do dnia 19.02.2014r. do godz. 10:00.

 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4 a ustawy Pzp.

Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1, 1a, 2,3,,4 ustawy Pzp

 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust 4a i.5, jeżeli

Wykonawca którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy lub odmówi

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  

Zastępuje się zapisem:

 

1.                  Wymagania dotyczące wadium:

1.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 złotych. słownie: jeden  tysiąc złotych 00/100.

 

2. Wadium może być wniesione w formie przewidzianej ustawą Prawo zamówień

publicznych art. 45 ust. 6

 

3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, kwota oznaczona w punkcie 1

może zostać przelana na konto Zamawiającego
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Oddział Osiek

Nr 34 8517 0007 0070 0000 0303 0006

 

4. W przypadku przelewu oferent dołączy do oferty kopię polecenia przelewu, lecz nie w tej

samej kopercie. Wadium wpłacone w formie gotówki lub wniesione przelewem ma być

na koncie Zamawiającego do dnia 19. 02. 2014r. do godz. 10:00.

 

5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy je złożyć w pokoju 103

w siedzibie Zamawiającego do dnia 19.02.2014r. do godz. 10:00.

 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4 a ustawy Pzp.

Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1, 1a, 2,3,,4 ustawy Pzp

 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust 4a i.5, jeżeli

Wykonawca którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy lub odmówi

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

Włodzimierz Wawrzkiewicz

                                                                 ....................................................

                                                                                           (podpis kierownika Zamawiającego)

  


 

 

 

 

 

 

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-2-przedmiary.zip
zalacznik-nr-12-mapy.zip
zalacznik-nr-12-rys.-altana.pdf
zalacznik-10-specyfikacje-techniczne.zip
zalacznik-nr-13-urzadzenia.zip
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska