http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  07-04-2014 | 10:37
data ostatniej modyfikacji:  07-04-2014 | 10:37
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Odbudowa drogi gminnej nr ewid. działki 393 Szwagrów do drogi powiatowej Strużki Podwale, od km 0+000 do km 0+800 dł. 800mb” 07.04.2014

Osiek, dnia 07.04.2014r.

BR.271.3.2014. 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o zamówienie publiczne pn.:

 

„Odbudowa drogi gminnej nr ewid. działki 393 Szwagrów do drogi powiatowej Strużki Podwale, od km 0+000 do km 0+800 dł. 800mb”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.:  „Odbudowa drogi gminnej nr ewid. działki 393 Szwagrów do drogi powiatowej Strużki Podwale, od km 0+000 do km 0+800 dł. 800mb”

           

W postępowaniu wpłynęło 8 ofert. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw (firm) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich siedziby i adresy oraz, dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów w  kryteriów oceny i łączną liczę punktów uzyskanych przez Wykonawcę, a także informacje o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW S.A. 37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 159

204 267,97 zł. brutto

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów

Sp. z o.o. 28- 200 Staszów , ul. Rakowska 40

171  077, 32 zł. brutto

3.

TRAKT S.A.

(dawniej Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.)

Górki Szczukowskie 1k/Kielc, 26-065 Piekoszów 

245 212, 95 zł. brutto

4.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
 „FART” Sp z o.o.

25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268a

233 536,47 zł. brutto

5.

Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Artur Piwowar, wola Murowana , ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

246 300,24 zł. brutto

6.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”

Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów 

177 845,39 zł. brutto

7.

Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa

„DYLMEX” Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33,  28-200 Staszów 

164 722,52 zł. brutto

8.

Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Walczyk, Rudniki 57, 28-230 Połaniec

242 650,71 zł. brutto

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1

80,64 x 3 = 241,92

241,92

-----------------------------

2.

96,29 x 3 = 288,87

288,87

-----------------------------

3.

67,18 x 3 = 201,54

201,54

---------------------------

4.

70,53 x 3 = 211,59

211,59

-----------------------------

5.

66,88 x 3 = 200,64

200,64

---------------------------

6.

95,86 x 3 = 287,58

287,58

----------------------------

7.

100 x 3 = 300

300

------------------------------

8.

67,88 x 3 = 203,64

203,64

----------------------------

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 18.04.2014r.

 

Zatwierdził dnia: 07.04.2014r.

Włodzimierz Wawrzkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska