http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  14-04-2014 | 15:08
data ostatniej modyfikacji:  25-04-2014 | 11:43
autor dokumentu: Jeczeń Zbigniew
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim" 14.04.2014

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Osiek: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim
Numer ogłoszenia: 81669 - 2014; data zamieszczenia: 14.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Wolności 18A, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel. 15 867 12 12, faks 15 867 15 25.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osiek.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową i przebudową ośrodka zdrowia w Tursku Wielkim: l Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 45111200-0 2 Fundamentowanie 45262210-6 3 Roboty murarskie 45262522-6 4 Instalowanie wentylacji 45331210-1 5. Tynkowanie 45410000-4 6. Betonowanie 45262300-4 7. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8 8. Roboty malarskie i szklarskie 45440000-3 9. Pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0 10. Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 11. Roboty elewacyjne 45443000-4 12. Instalowanie kotłów 45331110-0 13. Instalowanie centralnego 45331100-7 14. Roboty instalacyjne 45332200-5 15. Roboty instalacyjne 45332300-6 16. Roboty budowlane 45000000-7 17. Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 45260000-7 18. Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233200-1 19. Roboty instalacyjne 45310000-3 20. Ochrona odgromowa 45312310-3.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 złotych. słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100. 2. Wadium może być wniesione w formie przewidzianej ustawą Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, kwota oznaczona w punkcie 1 może zostać przelana na konto Zamawiającego Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Oddział Osiek Nr 63 8517 0007 0070 0000 1485 0001 4. W przypadku przelewu oferent dołączy do oferty kopię polecenia przelewu, lecz nie w tej samej kopercie. Wadium wpłacone w formie gotówki lub wniesione przelewem ma być na koncie Zamawiającego do dnia 30. 04. 2014r. do godz. 10:00. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy je złożyć w pokoju 103 w siedzibie Zamawiającego do dnia 30.04.2014r. do godz. 10:00. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4 a ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1, 1a, 2,3,,4 ustawy Pzp 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust 4a i.5, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy lub odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać Wykaz robót z ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, - minimum 3 robót budowlanych o wartości 300 000,00 zł. Brutto każda
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • L.p. Rodzaj sprzętu Minimalna liczba jednostek 1 zagęszczarka do gruntu 1 2. koparka przedsiębierna 1 3. spawarka wirująca 1 4. agregat tynkarski 1 5. miksokret 1 6. Standardowy zestaw elektronarzędzi 1
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać: 1 osobę do pełnienia funkcji Kierownika Budowy: minimalne kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi niezbędnymi do wykonania zadania. 2 osoby posiadający kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Na potwierdzenie warunku Wykonawca winien wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Kosztorysy ofertowe opracowane na podstawie załączonych przedmiarów robót. 3. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik 3 do SIWZ) 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku podpisania oferty przez osobę(y) inną(e) niż upoważniona w dokumencie rejestracyjnym. 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wówczas inne podmioty zobowiązane są do złożenia oświadczenia o braku podstaw do ich wykluczenia załącznik nr 9 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wprowadzenie zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem niwalności pisemnego aneksu. Potrzeba przeprowadzenia zmian może wynikać z następujących okoliczności: a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki podatku VAT) b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego całości dostaw w terminie określonym w umowie. d) zmiany przez Wykonawcę formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, e) gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego Wykonawcy, f) zakres rzeczowy określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy ulegnie zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub innych uzasadnionych okoliczności, g) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, h) Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli: pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu, 2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osiek.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku, 28-221 Osiek, ul. Wolności 18 A tel.: (15) 867 12 12 fax.: (15) 867 15 25.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku, 28-221 Osiek, ul. Wolności 18 A.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

 

Miejsko – Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku

     28-221 Osiek, ul. Wolności 18A

 

Osiek dnia: 23.04.2014r.

 

Dotyczy wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.). Zamawiający informuje, że w dniu 23. 04. 2014r. otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczamy pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią:

 

Pytanie 1:

Zwracam się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej, brakującej dokumentacji w zakresie robót elektrycznych.

 

Odpowiedź na pytanie 1:

Zmawiający informuje, że brakujący element dokumentacji w zakresie instalacji elektrycznej zamieszcza na stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ.

  

Zatwierdził dnia 23.04.2014r.

 

 Kierownik Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku –  Zbigniew Jeczeń   


 

 

Miejsko – Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku

     28-221 Osiek, ul. Wolności 18A

 

Osiek dnia: 24.04.2014r.

 

Dotyczy wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim”

  

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.). Zamawiający informuje, że w dniu 23. 04. 2014r. otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczamy pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią:

 

Pytanie 1:

Zwracam się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej, brakujących części opisowych dokumentacji technicznej w branży budowlanej i  instalacyjnej sanitarnej.

 

Odpowiedź na pytanie 1:

Zmawiający informuje, że część opisowa dokumentacji technicznej w branży budowlanej i instalacji sanitarnej jest dostępna na stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ wraz z załącznikami.     

 

Zatwierdził dnia 24.04.2014r.

 

 Kierownik Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku –  Zbigniew Jeczeń


   

Miejsko – Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku
     28-221 Osiek, ul. Wolności 18A
 
Osiek dnia: 25.04.2014r.
 
Dotyczy wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim”
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.). Zamawiający informuje, że w dniu 24. 04. 2014r. otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią:
 
Pytanie 1:
Jaka jest grubość styropianu do docieplenia elewacji i rodzaj wyprawy tynkarskiej – mineralna czy akrylowa?
 
Odpowiedź na pytanie 1:
Grubość styropianu ma być zgodnie z dokumentacją projektową /opisem i rysunkami/gr. Styropianu 10 cm, λ =0,036 W/m*k / minimum Tynk zewnętrzny – silikonowy lub akrylowy kolor do uzgodnienia z Inwestorem dowolnego systemu.
 
Pytanie 2:
Prosimy o uściślenie poz. 72-73 kosztorysu inwestorskiego – okna PCV czy drewniane i kolor?
 
Odpowiedź na pytanie 2:
Okna PCV kolor biały dowolnej firmy.
 
Pytanie 3:
Uściślenie urządzeń sanitarnych w gabinetach lekarskich – ich rodzaj?
 
Odpowiedź na pytanie 3:
 Urządzenia zgodne z wymogami urządzeń sanitarnych w gabinetach lekarskich - dowolnego producenta.
 
Pytanie 4:
Jaki typ pieca C.O.?
 
Odpowiedź na pytanie 4:
Zgodnie z dokumentacją – część instalacyjna kocioł C.O. na paliwo stałe opalany węglem o mocy 20 kW lub kocioł opalany drzewem 24 kW - dowolnego producenta.
 
 
Pytanie 5:
Jaka ma być grubość styropianu pod posadzkę poz. 57?
 
Odpowiedź na pytanie 5”
 Grubość styropianu zgodnie z dokumentacją / opis specyfikacja, przekroje /5 cm λ =0,036 W/m*k / minimum.
 
 
 
 
Zatwierdził dnia 25.04.2014r.
 
 Kierownik Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku – Zbigniew Jeczeń
 

  
 
Zalaczniki:
specyfikacja.doc
zal-nr-2-przedmiar.pdf
zal-nr-10-specyfikacja-techniczna.pdf
architektura.zip
inwentaryzacja.zip
konstrukcja.zip
instalacja-elektryczna.rar
instalacje.rar
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska