http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  28-04-2014 | 11:16
data ostatniej modyfikacji:  28-04-2014 | 12:13
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka” 28.04.2014

 Osiek, dnia 28.04.2014r.

271.5.2014.B5  

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o zamówienie publiczne pn.:

   

„Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka”

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.:

 
„Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka ”

           

Została wybrana oferta nr 1 firmy: F.H.U. „BIG JOB” Piotr Piotrowski, Zdzieci Nowe 75A, 28-230 Połaniec  za kwotę 80 449,70 zł. brutto za całość zadania.

  

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę najkorzystniejszą i  zgodną z wymogami SIWZ, 

W postępowaniu wpłynęło 4 oferty. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw (firm) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich siedziby i adresy oraz, dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów w  kryteriów oceny i łączną liczę punktów uzyskanych przez Wykonawcę, a także informacje o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena *

1.

F.H.U. „BIG JOB” Piotr Piotrowski

Zdzieci Nowe 75A, 28-230 Połaniec

80 449,70 zł. brutto

2.

PPHU „MEVIUS” Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21 – 050 Piaski

98 595,20 zł. brutto

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS”
J. Oziębło, 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

121 182,73 zł. brutto

4.

P.W. DESTAR  S.C.

09-442 Chmielów k/Tarnobrzega

 

85 792,50 zł. brutto

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1

100 x 3 = 300

300

-----------------------------

2.

81,60 x 3 = 244,80

244,80

-----------------------------

3.

66,39 x 3 = 199,17

199,17

---------------------------

4.

93,77 x 3 = 281,31

281,31

-----------------------------

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 05.05.2014r. 

 

Zatwierdził dnia: 28.04.2014r.

 

Włodzimierz Wawrzkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek


 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska