http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  14-05-2014 | 10:29
data ostatniej modyfikacji:  14-05-2014 | 10:29
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim” 14.05.2014

 Osiek, dnia 14.05.2014r.

271.1.2014.

   

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:


 

 „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku  Wielkim”

 Kierownik Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku   zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.:

 
„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim”

           

Została wybrana oferta nr 1 firmy: Spółdzielnia Rzemieślnicza, 28-100 Busko Zdrój, ul. Partyzantów 22, za kwotę 415 326,22 zł. brutto za całość zadania.

  

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę najkorzystniejszą i  zgodną z wymogami SIWZ,

W postępowaniu wpłynęło 9 ofert. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczące nazw (firm) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich siedziby i adresy oraz, dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów w  kryteriów oceny i łączną liczę punktów uzyskanych przez Wykonawcę, a także informacje o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Spółdzielnia Rzemieślnicza,
 28-100 Busko Zdrój, ul. Partyzantów 22

415 326,22 zł. brutto

2.

P.H.U. MIWAX Wacław Grela

39-400 Tarnobrzeg, ul. B. Śmiałego 2a

433 519,91 zł. brutto

3.

Zakład Remontowo – Budowlany

Mieczysław Dudek, 28-230 Połaniec

ul. Żapniowska 11

448 395, 78 zł. brutto

4.

Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski

Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany

433 145,26 zł. brutto

5.

P.H.U. „WAMIX” Mieczysław Czekaj

39-400 Tarnobrzeg

ul. Sienkiewicza 145 „O”

430 930,50 zł. brutto

6.

Usługi Remontowo – Budowlane

Jakub Śliwinski

Andruszkowice 8, 27-650 Samborzec

427 909,52 zł. brutto

7.

Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Usługowe

Trans-Energo Połaniec Sp. z o.o.

Zawada 26, 28-230 Połaniec

456 585,99 zł. brutto

8.

PRB A-Z elektryka

Zawada 26, 28-230 Połaniec

512 645,08 zł. brutto

9.

Przedsiębiorstwo Usługowe WALBUD
Spółka z o.o.

ul. Mickiewicza 69 B, 39-400 Tarnobrzeg

479 586,07 zł. brutto

 

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1

100 x 3 = 300

300

-----------------------------

2.

95,80 x 3 = 287,40

287,40

-----------------------------

3.

92,62 x 3 = 277,86

277,86

---------------------------

4.

95,89 x 3 = 287,67

287,67

-----------------------------

5.

90,11 x 3 = 270,33

270,33

-----------------------------

6.

97,06 x 3 = 291,18

291,18

-----------------------------

7.

90,96 x 3 = 272,88

272,88

-----------------------------

8.

81,02 x 3 = 243,06

243,06

-----------------------------

9.

86,60 x 3 = 259,80

259,80

----------------------------

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 26.05.2014r.

 

Zatwierdził dnia: 14.05.2014r.

Kierownik Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku –  Zbigniew Jeczeń


  

 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska