http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  27-05-2014 | 13:32
data ostatniej modyfikacji:  27-05-2014 | 13:32
autor dokumentu: Świerk Piotr
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek” 27.05.2014

 Osiek, dnia 27.05.2014 r.

 OPS.081.1.2014.P

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ODRZUCENIA OFERT
I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA Z DNIA 02.05.2014 r. I O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OPS.081.1.2014.P prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

I Zamawiający: Gmina Osiek/Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, działając na podstawie art. 181 ust 2. ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z postanowieniem KIO z dnia 15 maja 2014 r. unieważnienia przeprowadzenia czynności odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania którą dokonał w dnia 02.05.2014 r.

             Informujemy, ze w dniu 07 maja 2014 r. do Zamawiającego wpłynęła kopia odwołanie do KIO od firmy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gąbka Sp. j. ul. Kościuszki 1 26-600 Radom, od niezgodnej z prawem czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. odrzucenia oferty odwołującego i unieważnienia postępowania.

 Zamawiający analizując powyższe odwołanie postanowił uwzględnić w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu w wyniku czego zostały powtórzone czynności oceny złożonej oferty, a tym samym unieważnione zostało dokonanie w dniu 02.05.2014 r. czynność odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania.

W związku z powyższym na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoGmina Osiek/Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zawiadamia, że w wyniku powtórzonej czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna, 26-600 Radom,
ul. Kościuszki 1

Cena brutto oferty: 709 587,00 zł

Powyższa oferta jest najkorzystniejszą  kryterium cena 100% oferta otrzymała 100 pkt.

Przewidywany termin podpisania umowy 02.06.2014 r.     

 

Zatwierdzam dnia 27.05.2014 r.

Małgorzata Skwarzec Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku


 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska