http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Osiek
Budżet
Przetargi
Historia Osieka
Inwestycje
Mapa serwisu
Wniosek o udostępnienie danych z BIP
Mapki Osieka
Szkic sytuacyjny obejmujący ulice miasta Osiek
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Przetargi 
URZĄD
 
data publikacji:  05-08-2014 | 08:40
data ostatniej modyfikacji:  06-08-2014 | 13:44
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2014/2015" 05.08.2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.osiek.iap.pl


Osiek: Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 168741 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osiek , ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8671203, faks 015 8671232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osiek.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Nazwa zadania: Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2014/2015. 3.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów (dowóz z miejsca zamieszkania do szkół i odwiezienie po zajęciach do miejsca zamieszkania) do placówek oświatowych na terenie Gminy Osiek, w roku szkolnym 2014/2015, tj. od dnia 01.09.2014 r. do dnia 26.06.2015 r. na trasach niżej określonych. 3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części: - Część 1 - Dowóz uczniów na trasie Pliskowola - Osiek Dowóz: Pliskowola - Osiek Parking przy Szkole: Przewidziana godzina odjazdu: 7:30 Liczba dzieci: 54 ilość kilometrów: 6,3 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Pliskowola Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 54 ilość kilometrów: 6,3 - Część 2 - Dowóz uczniów na trasie Mucharzew - Osiek Dowóz: Mucharzew - Niekrasów - Strużki - Ossala Szkoła - Osiek Parking przy Szkole: Przewidziana godzina odjazdu: 7:00 Liczba dzieci: 57 ilość kilometrów: 21,1 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Ossala szkoła- Strużki - Niekrasów - Mucharzew Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 57 ilość kilometrów: 21,1 - Część 3 - Dowóz uczniów na trasie Ossala Lesisko - Osiek Dowóz: Ossala Lesisko - Ossala szkoła - Matiaszów - Sworoń - Trzcianka - Ossala szkoła- Osiek Parking przy Szkole: Przewidziana godzina odjazdu: 6:55 Liczba dzieci: 48 ilość kilometrów: 22 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Ossala szkoła - Trzcianka - Sworoń - Matiaszów - Ossala szkoła- Ossala Lesisko Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 48 ilość kilometrów: 22 - Część 4 - Dowóz uczniów na trasie Bukowa - Osiek Dowóz: Bukowa - Osiek ul. Grabowiec - Osiek Parking przy Szkole: Przewidziana godzina odjazdu: 7:20 Liczba dzieci: 29 ilość kilometrów: 7,3 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Osiek ul. Grabowiec - Bukowa Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 29 ilość kilometrów: 7,3 - Część 5 - Dowóz uczniów na trasie Mucharzew - Ossala Dowóz: Mucharzew - Niekrasów - Trzcianka - Ossala Szkoła Podstawowa Przewidziana godzina odjazdu: 7:10 Liczba dzieci: 50 ilość kilometrów: 9,6 Odwóz: Parking przy szkole w Ossali - Strużki - Trzcianka - Sworoń - Niekrasów - Mucharzew Przewidziana godzina odjazdu: 12:10 Liczba dzieci: 50 ilość kilometrów: 15 - Część 6- Dowóz uczniów na trasie Strużki - Osiek Dowóz: Strużki - Tursko Wielkie - Niekurza - Szwagrów - Ossala - Osiek Parking przy szkole Przewidziana godzina odjazdu: 7:00 Liczba dzieci: 49 ilość kilometrów: 21 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Ossala - Szwagrów - Niekurza - Tursko Wielkie - Strużki Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 49 ilość kilometrów: 21 - Część 7 - Dowóz uczniów na trasie Otoka - Osiek Dowóz: Otoka - Długołęka - Osiek ul. Tarnobrzeska - Osiek parking przy szkole Przewidziana godzina odjazdu: 7:30 Liczba dzieci: 53 ilość kilometrów: 6,20 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Osiek ul. Tarnobrzeska - Długołęka - Otoka Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 53 ilość kilometrów: 6,20 3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin dowozów i odwozów po rozpoczęciu roku szkolnego. Szczegółowy harmonogram dowozów i odwozów będzie ustalony po zatwierdzeniu rozkładu zajęć szkolnych. 3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły. 3.6. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany z największą starannością i w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia. 3.7. Nazwa i kod CPV - Wspólnego Słownika Zamówień: 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego; 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Licencja na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2) Wykaz narzędzi - zał. Nr 2 do SIWZ potwierdzający, że Wykonawca dysponuje pojazdami dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP, przystosowanymi do przewozu odpowiedniej ilości osób (należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ważne badania techniczne oraz dowód rejestracyjny pojazdu), w ilości odpowiedniej do tych części na które składa ofertę.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3) Wykaz osób - zał. Nr 3 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające odpowiednie uprawnienia do obsługi pojazdu samochodowego .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (zał. Nr 5 do SIWZ) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ Podpisany wzór umowy zał. 6 do SIWZ W stosunku do podmiotów mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamawiający żąda dokumentów zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osiek.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek tel.:(15) 867 12 03, fax.:(15) 867 12 32 www.bip.osiek.iap.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1 28-221 Osiek pok.103.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Pliskowola - Osiek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz: Pliskowola - Osiek Parking przy Szkole: Przewidziana godzina odjazdu: 7:30 Liczba dzieci: 54 ilość kilometrów: 6,3 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Pliskowola Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 54 ilość kilometrów: 6,3.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Mucharzew - Osiek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz: Mucharzew - Niekrasów - Strużki - Ossala Szkoła - Osiek Parking przy Szkole: Przewidziana godzina odjazdu: 7:00 Liczba dzieci: 57 ilość kilometrów: 21,1 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Ossala szkoła- Strużki - Niekrasów - Mucharzew Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 57 ilość kilometrów: 21,1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Ossala Lesisko - Osiek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz: Ossala Lesisko - Ossala szkoła - Matiaszów - Sworoń - Trzcianka - Ossala szkoła- Osiek Parking przy Szkole: Przewidziana godzina odjazdu: 6:55 Liczba dzieci: 48 ilość kilometrów: 22 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Ossala szkoła - Trzcianka - Sworoń - Matiaszów - Ossala szkoła- Ossala Lesisko Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 48 ilość kilometrów: 22.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: - Dowóz uczniów na trasie Bukowa - Osiek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz: Bukowa - Osiek ul. Grabowiec - Osiek Parking przy Szkole: Przewidziana godzina odjazdu: 7:20 Liczba dzieci: 29 ilość kilometrów: 7,3 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Osiek ul. Grabowiec - Bukowa Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 29 ilość kilometrów: 7,3.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Mucharzew - Ossala.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz: Mucharzew - Niekrasów - Trzcianka - Ossala Szkoła Podstawowa Przewidziana godzina odjazdu: 7:10 Liczba dzieci: 50 ilość kilometrów: 9,6 Odwóz: Parking przy szkole w Ossali - Strużki - Trzcianka - Sworoń - Niekrasów - Mucharzew Przewidziana godzina odjazdu: 12:10 Liczba dzieci: 50 ilość kilometrów: 15.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Strużki - Osiek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz: Strużki - Tursko Wielkie - Niekurza - Szwagrów - Ossala - Osiek Parking przy szkole Przewidziana godzina odjazdu: 7:00 Liczba dzieci: 49 ilość kilometrów: 21 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Ossala - Szwagrów - Niekurza - Tursko Wielkie - Strużki Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 49 ilość kilometrów: 21.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Otoka - Osiek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz: Otoka - Długołęka - Osiek ul. Tarnobrzeska - Osiek parking przy szkole Przewidziana godzina odjazdu: 7:30 Liczba dzieci: 53 ilość kilometrów: 6,20 Odwóz: Parking przy szkole w Osieku - Osiek ul. Tarnobrzeska - Długołęka - Otoka Przewidziana godzina odjazdu: 13:30 lub 14:30 Liczba dzieci: 53 ilość kilometrów: 6,20.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


Osiek, dnia 06.08.2014 roku

 

Gmina Osiek

28-221 Osiek, ul. Rynek 1

Woj. Świętokrzyskie

(oznaczenie Zamawiającego)

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 27152.2014.BR

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 271.5.2014.B5. w trybie Przetargu nieograniczonego

 

 

na wykonanie zadania pn: „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2014/2015”  

(przedmiot zamówienia)

 

MODYFIKACJA

treści SIWZ

 

Gmina Osiek, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia                                          

(oznaczenie Zamawiającego)

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Osiek w roku szkolnym 2014/2015”.

(przedmiot zamówienia)                                                                                                                   

Zakres modyfikacji jest następujący:

 

       

1.                  Zamawiający informuje, że zmienia w pkt 11 SIWZ: Miejsce  oraz    termin  składania   ofert    i     ich  otwarcia obecny zapis :

 

11.1  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1, 28-221 Osiek w     terminie   do   dnia   13.08.2014 r.  godz.  10:00

lub przesyłać na   adres  – Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1, 28-221 Osiek wiążącym jest termin fizycznego doręczenia oferty Zamawiającemu.

 

11.2  Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.08.2014 r. o godz. 10:30  w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Osieku (pokój    nr 102).

 

Zastępuje się zapisem:

 

11.1  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1, 28-221 Osiek w     terminie   do   dnia   13.08.2014 r.  godz.  10:00

lub przesyłać na   adres  – Urząd Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1, 28-221 Osiek wiążącym jest termin fizycznego doręczenia oferty Zamawiającemu.

 

11.2  Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.08.2014 r. o godz. 10:30  w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Osieku (pokój    nr 102).

 

 

 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

 

 

 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

Włodzimierz Wawrzkiewicz

                               ....................................................

                                         (podpis kierownika Zamawiającego)

 


 

 

 
Zalaczniki:
siwz_dowozy_14.pdf
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska